Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на мениджмънта, финансите и счетоводството: Стратегически мениджмънт на предприятието, Международни счетоводни стандарти, Трудово и осигурително право, Финансово счетоводство, Данъци и данъчно планиране, Анализ на финансов отчет, Мениджмънт на публичния сектор, Финансов мениджмънт, Информационни технологии в счетоводството и финансите, Банков мениджмънт, Бюджетно счетоводство, Риск мениджмънт, Финансови инструменти в предприятието, Управление на международните финанси. и в извън аудиторни учебни форми: проекти, семинари и самостоятелни работи.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации: Финансово-счетоводен мениджмънт, включваща курсове по Банково счетоводство, Данъчно счетоводство, Отчитане на външно-търговските сделки, Бюджетиране и контрол на разходите, Вътрешен контрол и др., и Застраховане, включваща курсове по Финансов мениджмънт на застрахователното дружество, Управление на риска в застраховането, Застрахователен контрол и надзор, Актюерство и др.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Застраховане
Специалност: Икономика
Квалификация: магистър по застраховане

Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Специалност: Икономика
Квалификация: Магистър по финансово-счетоводен мениджмънт

Практики:

Програмата включва практики и стажове във финансови и нефинансови организации в частния и държавен сектор.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти притежават:

- знания в областта на финансите, счетоводството и застраховането;

- умения за прилагане на съвременните добри практики в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането;

- знания за нормативните изисквания към дейността на предприятията по отношение на финансовия им мениджмънт и счетоводството, както и по отношение на застрахователната дейност;

- умения за използване на похватите и техниките, приложими в сферата на специализираните информационни технологии, пенсионно и здравно осигуряване, данъчното облагане, застраховането и актюерството, съдебните експертизи и сигурността на данните;

- умения за организиране, осъществяване и контролиране на текущото счетоводно отчитане и изготвянето на финансови отчети в различен тип предприятия - предприятия с производствена и търговска дейност, банки и финансови институции, бюджетни предприятия, застрахователни и осигурителни предприятия и др.;

- умения за организиране и контролиране на дейността на застрахователните дружества, и за управление на риска и инвестициите в тях.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да се реализират на различни нива в управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в инвестиционни фондове, в бюджетни предприятия, в застрахователни дружества, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централните и местните институции от системата на Министерството на финансите и др. Те могат да работят като главни и заместник главни счетоводители, главни касиери, външни и вътрешни одитори, старши банкови служители, агенти по осигуряване, застрахователни агенти и брокери, регионални застрахователни представители и координатори, финансови мениджъри, риск-мениджъри, актюери, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в сферата на управлението и оценката на риска, застраховането, счетоводството, данъчното облагане, инвестирането, кредитирането и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика