Мултимедия и компютърна анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Екипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: компютърни технологии
Специалност: Мултимедия и компютърна анимация
Квалификация: магистър по мултимедия и компютърна анимация

Практики:

Студентите от програмата добиват практика, както в специализираните лаборатории на университета, така и в процеса на магистърския стаж - в компании, ориентирани в областта на компютърната анимация, мултимедия и графичен дизайн.

Международна мобилност:

Сключени договори с: Университет на Вюрцбург (Германия), Университет за приложни науки на Фулда (Германия), Университет на Нант (Франция), Университет на Бордо (Франция), Свободния университет на Брюксел (Белгия), Университет на Хелзинки.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават :

Знания за :

- принципите за моделиране, визуализация и анимация на сложни обекти и за интегриране на мултимедийни приложения;

- задълбочени интердисциплинарни познания по компютърна графика и анимация, мултимедия и графичен дизайн;

Умения за разработване самостоятелно и в екип на :

- проекти които съчетават приложението на съвременни технологични решения със създаването на художествено изработени продукти;

- за приложение на основните технологични средства в областта на мултимедията, компютърната графика и анимация и могат целенасочено да ги прилагат при разработването на практически задачи;

Нагласи за :

- за ефективно приложение на медийните компютърни технологии в различни области от нематериалната сфера.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в ТВ и мултимедийни центрове, студия за видеопродукция, рекламни къщи, където да имат авторски, търговски и експлоатационни функции за създаването на: статична или динамична реклама, мултимедийни приложения, анимационни филми, компютърни ефекти, обучителни, делови или развлекателни компютърни игри.

Департамент, предложил програмата:

Информатика