Архитектура

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в проучването и проектирането на сгради и съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн за архитектурата.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (ДВ. бр.7, януари 2016 г.).

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни и тренингови курсове с програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Програмата съчетава теоретични и приложни курсове в областите урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по архитектура на града, жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, интериор и дизайн за архитектурата, съвременни материали и технологии в архитектурата, теория и история на архитектурата, градоустройството и изобразителното изкуство, контекст и реконструкция, паркоустройство и озеленяване, инженерно-технически курсове, математика и информатика, курсове в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и упражнения по всеки един от курсовете. Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които мениджмънт в архитектурата и изкуството, социология на града, архитектурна фотография, обществени поръчки за строителството и архитектурни конкурси, енергоефективна архитектура и др.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практики - посещения на място и в архитектурно бюро.

Обучението е шестгодишно и включва задължителна практика, държавен теоретико-практически изпит - клаузура и дипломна работа.

прочети още
Архитектура

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Архитектура
Квалификация: архитект

Практики:

Програмата дава възможности за разнообразни практики в архитектурни и дизайнерски структури. За студентите се откриват възможности да посещават специализирани фирми и структури на държавната администрация, където на място да се запознават с широкия и интердисциплинарен характер на бъдещата професия.

Международна мобилност:

Към програмата има сключени договори за студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" .

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания за:

- методите за проучване и подготовка на архитектурен или устройствен проект;

- историята и теорията на архитектурата и градоустройството;

- нормативната уредба за проектирането и устройственото планиране, за ландшафтното планиране, за изработването на устройствени схеми и планове и инвестиционното проектиране на архитектурни обекти;

- изобразителното изкуство и новите технологии като фактор за качеството на архитектурния проект;

- проектирането на инженерни конструкции и системи, свързани с проектирането на сгради и устройственото планиране;

- строителните материали и технологии, оказващи влияние при експлоатацията на сградите и съоръженията осигуряващи сигурност, комфорт на обитаване, защита от климатични въздействия и енергоефективност;

- административните процедури, компетентните органи, правилата за възлагане, съгласуване и одобряване на устройствените схеми и планове и на инвестиционните проекти, разрешаването на строителството, изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежите;

- създаването на среда, достъпна за хора с увреждания.

Завършилите притежават умения за:

- създаване на архитектурни проекти в областта на урбанистичното и устройственото планиране и проектирането на градски пространства, устройствени схеми и планове, проектирането на различните типове сгради, реконструкцията на сгради и проектиране на интериори с естетически, функционални и техническите качества;

- проучвателна и теоретична работа в областта на теорията и историята на архитектурата;

- управление на процесите в областта на архитектурното и градоустройственото планиране и способност за творческо мислене при практикуването на професията архитект и утвърждаването на нейната роля в обществото.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити, държавен изпит - клаузура и защита на дипломна работа.

Професия и възможни заемани длъжности:

Дипломираните архитекти придобиват проектантска правоспособност при условията и реда на Закона за Kамарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Реализират се в архитектурни бюра, държавни и частни фирми, в структурите на държавната администрация, в научни и образователни институти, на свободна практика в областта на:

- проучването и проектирането на сгради, архитектурни съоръжения и интериор;

- в градското, териториалното и регионално и ландшафтно планиране;

- в планирането на исторически структури и исторически места;

- в ръководството и управлението на архитектурните и градоустройствени процеси.

Департамент, предложил програмата:

Архитектура