Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по графично оформление, илюстриране и технологии в илюстрирането, предпечатни технологии, алтернативна графика, артмениджмънт, модерни тенденции в изкуството, компютърно илюстриране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, курсови и творчески проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: илюстриране и графични технологии
Специалност: илюстрация
Квалификация: магистър по илюстриране и графични технологии

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации.

Международна мобилност:

Договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с художествени академии във Франция и Чехия и Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в областта на историята и теорията на изобразителното изкуство, умеят творчески да прилагат съвременните и класически живописни техники и технологии в произведенията си, както и да представят и рекламират пред обществеността създадените от тях и от други автори художествени произведения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят пълноценно като художници на свободна практика, като специалисти в музеи и галерии на изящното изкуство, като консултанти в частни фирми и компании.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства