Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Франкофонската магистърска програма по международни отношения и сравнителни политики е разработена съвместно с престижни университети от Франция, Белгия, Канада. Преподавателският състав включва представители от различни държави. Програмата осигурява възможности за едносеместриално обучение със стипендия във франкофонски университети. Подготвя за професионална реализация в сферата на международните организации, публичната администрация, политическите институции и медиите. Обучението в програмата преминава през курсове по европейски програми и политики, миграционна политика на България и международни миграции, регионални измерения на международното сътрудничество, международна сигурност и геополитически анализ. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи и проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международни отношения
Квалификация: магистър по международни отношения

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети във Франция, Белгия, Италия, Испания, Швейцария, Полша, Кипър, Германия, Гърция, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в областта на:

- дипломация и международни отношения, външна политика, регионална политика, миграционна политика, политика за сигурност;

- съвременното състояние и еволюцията на международни организации и инициативи;

- съвременната външна политика на България и други държави;

- различните аспекти на международната политика - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения.

Те са усвоили умения за:

- осъществяване на дипломатическа практика в съвременната външна политика на България и международните отношения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират:

- във външнополитически и международни институции;

- в структури, ангажирани с политиката на България в ЕС и НАТО;

- в международните отдели на различни средства за масова информация.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки