Банков мениджмънт ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена и се провежда съвместно с Международния банков институт, така че да приближи обучението до непосредствените потребности на съвременната банкова и финансова практика. Обучението в програмата преминава през курсове по банков мениджмънт и маркетинг на финансовите услуги, бизнес комуникации и преговори, финансов и кредитен анализ, управление на промените и държавния дълг, капиталови пазари и фондови борси. Извънаудиторните учебни форми включват стажове и практики във финансови институции.

Обучението в програмата с дистанционна форма се провежда и в Локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Банков мениджмънт ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Икономика
Квалификация: магистър по банков мениджмънт

Практики:

Програмата включва практики в банкови, финансови и застрахователни институции, в това число - търговски банки, финансови и инвестиционни посредници, застрахователни и търговски дружества.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Франция и Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения:

- в областта на съвременното банкиране, управлението и анализа на финансови институции и тенденциите в банковия мениджмънт;

- за управление на различните видове рискове, свързани с банковата дейност;

- за анализиране, моделиране и прогнозиране резултатите от банковата дейност в регионален и световен мащаб;

- за изработване на ефективни методи за управление на банката;

- за аналитично мислене, чрез поставяне на различни казуси по актуални банкови теми с практическо приложение;

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират професионално в банковите и финансови институции.

Департамент, предложил програмата:

Икономика