Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Танцов театър
Специалност: Театър
Квалификация: актьор-танцьор

Модул: Актьорско майсторство
Специалност: Театър
Квалификация: актьор

Практики:

Университетски театър на НБУ, фестивал "СЛЕДАТА", международни практики, майсторски класове, стажове в професионални театри, телевизии, радиа, в театрални, кино и радио проекти на независими организации

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Турция, Финландия, Холандия, Латвия и Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

акалавърска програма "Театър" дава образование в актьорското и танцово изкуство и професия, разбирано като изходна позиция към сцената и традиционните професионални изяви на актьора и танцьора в театъра, радиото, киното и телевизията. През серия от интердисциплинарни курсове Бакалавърската програма подготвя и възпитава в студентите базисен комплекс от знания, умения, стратегии на поведение и мислене, който е основа и на останалите професии, свързани с драматическия и танцов театър: тези на актьора, танцьора, режисьора и хореографа, на сценографа, на пишещите за театър, на управляващите и менажиращите театрите, театралните трупи и неправителствените организации. Уменията и компетенциите за тези професии се предлагат в специализиран и надграждащ вид от магистърската програма на департамент "Театър".

Бакалавърска програма "Театър" е четиригодишна и осигурява условия за завършване с три театрални/танцови спектакъла, един радио откъс и един кино откъс, след покриване на 250 кредита от аудиторни и извън аудиторни курсове, включително практики и стажове и 570 часа от некредитни курсове.

Благодарение на съчетаването на интердисциплинарен подход с пряко теaтрален, завършилите студенти имат капацитета да приложат знанията си и в други междинни практики за използване на изкуството в различни сфери на социалния живот.

Ориентацията на програмата към изследователска и проектна дейност, както и трайната тенденция за насочване на студентите към плуралистичност на гледните точки при съвременното описване на театралната форма, прави програмата близка по дух до европейските и американски програми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със:

- защита на бакалавърска теза пред изпитна комисия, която се определя със заповед на Декана на бакалавърски факултет

или

- полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Приложение - Конспект за писмен държавен изпит

или

- практически държавен изпит - роля в дипломен спектакъл към програмата или Университетски театър, или участие с роля в професионален театър, в игрален или телевизионен филм, или изпълнение на авторска творба, създаване на авторски спектакъл, пърформанс, акция, според условията разписани в т. II, чл. 3, ал. 3 и чл. 4 на Стандарт за дипломиране

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: актьор, режисьор, сценограф, танцьор, хореограф, специалисти в областта на сценичните изкуства в театри, опери, школи, културни институции, училища.

Департамент, предложил програмата:

Театър