Философия (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Философия (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Философия на английски език
Квалификация: философ

Практики:

Practical training includes internships in secondary schools, publishing houses, research institutions and non-government organizations.

Международна мобилност:

The Program provides opportunities for international student mobility with Universities in France, Germany and Turkey.

Компетенции на завършилите програмата:

At the end of the educational process the students have acquired:

• Knowledge in History of Philosophy and in major disciplines of theoretical and practical philosophy and have good orientation in most important problems of philosophy and science and also in most significant philosophical theories of society, law and politics.

• Skills and methods of independent analytic work in philosophy and other fields of research.

• Argumentation and debating skills and techniques of philosophical analysis of theoretical and social problems.

Дипломиране:

Graduation from the Program takes place on the basis of a public defence of a Bachelor thesis or a State exam, following the accumulation of the required number of credits. The terms and conditions of the graduation procedures are set in accordance with the Standard for the graduation of the Bachelor and Master degrees at NBU.

Професия и възможни заемани длъжности:

Possible careers for graduates of the Program are in: colleges, secondary schools, research institutions, think- tanks, media, non-government organizations, publishing houses, public administration, consulting companies.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология