Счетоводство и контролинг

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на счетоводството и контролинга. Програмата позволява гъвкавост, благодарение на което студентите могат да формират своя научен и приложен профил. С помощта на своите преподаватели студентите могат да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната счетоводна практика. След завършване студентите ще владеят езика на бизнеса – счетоводството, благодарение на който ще разбират процесите във всяка бизнес единица.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и контролинг
Квалификация: специалист по счетоводство и контролинг

Практики:

Практическото обучение включва практика в учебно-тренировъчна фирма и стажове в държавни институции, банки и финансови институции, нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел и застрахователни дружества.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Франция и Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и контролинга в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството, одита и контролинга.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: счетоводител; специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика