Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е резултат от междудепартаментно сътрудничество между департаменти „Антропология“, „Администрация и управление“, „Романистика и германистика“, „Изкуствознание и история на културата“. Тя обхваща курсове, които подготвят специалисти със знания и умения за изпълнението, подготовката, организацията и управлението на дейностите в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация – мениджъри.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт в екскурзоводството и туристическата анимация
Квалификация: Мениджър

Практики:

Студентите провеждат практики и стажове в туристически фирми, ваканционни селища, туристически информационни центрове, музеи.

Международна мобилност:

Програмата предстои да разработи международна студентска мобилност с университети във Франция въз основа на мрежата от университети, която департаментите вносители поддържат.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за организацията и управлението на екскурзоводството и туристическата анимация, за правната и нормативна регламентация в туризма, за културните наследства и местата на експониране;

- умения да проектират, създават и управляват туристически продукт в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация;

- знания и умения за проектиране, организиране и управление на туристически маршрут;

- знания и умения за създаване, предлагане и въвеждане в практиката на екскурзоводски беседи и представяне на културно наследство на чужд език;

- знания и умения за общуване при проектиране, създаване и предлагане на продукт в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация на чужд език.

Дипломиране:

Завършването на обучението за степен професионален бакалавър става с полагане на държавни изпити след покриване на изисквания брой кредити. Държавните изпити са по мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация и по специализиран чужд език.

Завършилите програмата могат да продължат в магистърските програми на НБУ в направление 3.9 Туризъм със срок на обучение 4 семестъра с надграждащ семестър: Управление на туризма, Управление на луксозното хотелиерство, Културен туризъм и Международен алтернативен туризъм.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: мениджър в екскурзоводството и туристическата анимация; мениджъри в представителства на чужди туроператори, туристически информационни центрове, музеи, мениджър на събития, мениджър индивидуални туристи, мениджър луксозен туризъм.

Департамент, предложил програмата:

Антропология

Администрация и управление

Чужди езици и култури

Изкуствознание и история на културата