Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена по модел на френската образователна система. Обучението е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години. През първата и втората година на обучение се изучават курсове свързани с въведение в специалността и общо образование (интензивно изучаване на един първи чужд език и задължителен втори чужд език, по избор от 5 предложени, компютърни умения, въвеждащи курсове към програмата - хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, информационни системи за резервации и настаняване, оборудване на хотел и ресторант, въведение в маркетинга, микро и макроикономика). През трета година обучението в програмата продължава в специализиращите курсове, подготвящи студентите за мениджърски позиции и изграждащи у тях управленски умения - счетоводство, мениджмънт, маркетинг, право, икономика, управление на човешките ресурси, професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството и бизнескомуникации и делови преговори на чужд език. Извънаудиторните учебни форми включват множество учебни практики, самостоятелни работи и практикуми по чужд език и задължителни стажове в реална професионална стеда. Обучението е изключително практически ориентирано и включва изготвяне на аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, изучава се професионална терминология на съответните чужди езици. Задължителните стажове подготвят студентите още по време на обучението им за предизвикателствата на реалната професионална среда и са в отговор на нарастващото търсене на квалифициран персонал в хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
Квалификация: мениджър

Практики:

Студентите провеждат минимум две практики в учебния ресторант към програмата и минимум два задължителни учебни стажа извън учебната база - в България и в чужбина.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за действащите стандарти и съвременните технологии в хотелиерството и ресторантьорството;

- умения да управляват хотели и ресторанти, да осъществяват делови контакти и да водят преговори с чуждестранни партньори в областта на туристическия бизнес.

Дипломиране:

Завършването на обучението за степен професионален бакалавър става с полагане на държавни изпити след покриване на изисквания брой кредити. Държавните изпити са по: "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" - писмен и практически и по специализиран чужд език. Завършилите програмата могат да продължат в магистърска програма "Управление на луксозното хотелиерство" със срок на обучение 4 семестъра.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: мениджър в хотелиерството и ресторантьорството; мениджъри в представителства на чужди туроператори, международни хотелски и ресторантьорски вериги. Обучението се провежда в к.к. Албена.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление