Логопедия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща психология, Невробиологични основи на човешкото поведение, Основи на социалната политика; практически курсове като - Мозъкът на човека, Езикова и речева патология, Психолингвистични теории за овладяване на езика и др. През третата и четвъртата година обучението в програмата се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Логопедия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Логопедия
Квалификация: логопед

Практики:

Практическото обучение включва работа под супервизия в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ, специализирани кабинети в клинични бази и училища. Програмата е в сътрудничество с Национално сдружение на логопедите в България.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Румъния, Норвегия и Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на езиковата и речева патология;

- умения за превенция, диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения чрез индивидуални, семейни и екипни сесии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: логопед, който може да работи с деца и възрастни с комуникативни нарушения, особености в когнитивното и емоционалното развитие, в поведенческото и социалното функциониране.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа