Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата се основава на убеждението на авторите й, че мисията на социалната работа в България сега е да се повиши социалния капитал в българските общности и да се промени разбирането за природата на представителната демокрация. Програмата съоръжава бъдещите специалисти в социалната работа с умения да оценяват, разбират и преобразуват отношенията между хората. Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, а през третата и четвъртата се организира в общи и специализирани курсове преподаващи теорията и практиката на социалната работа.

прочети още
Социална работа

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа
Квалификация: социален работник

Практики:

Практическото обучение включва практики и стаж в Студентския център за социална работа на НБУ и неговите партньорски организации.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за съвременния контекст на социалната работа, за човешките отношения и тяхната взаимовръзка с развитието на ума през различните периоди на живота, за процеса на социално изключване и включване на индивидите.

- умения за оценка, разбиране и преобразуване на човешките отношения; умения за партниране на индивиди от групи в неравностойно положение в процеса на тяхното социално включване.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: Социален работник; Социален работник в социална услуга; Социален работник за работа с деца Социален работник в отдел "Социална закрила"; Социален работник за работа със семейство; Социален работник за работа с лица с девиантно поведение; Социален работник за работа с лица с увреждания; Социален работник за работа с лица извършили престъпления.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа