Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Компютърни мрежи, Архитектури на компютърни системи, Операционни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Бизнес информатика
Специалност: Информационни технологии
Квалификация: информатик

Модул: Технологии за компютърни игри
Специалност: Информационни технологии
Квалификация: информатик

Практики:

Практическото обучение включва практики в компютърните лаборатории на НБУ и стажове във фирми.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Франция, Белгия и Германия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теоретичните основи на информатиката, владеят няколко езика за програмиране;

- умения да ползват различни платформи и технологии за разработка на компютърни игри или компютърни приложения; да съставят информационни модели и да разработват и администрират информационни системи. Програмата се подпомага методически от XS Software и Haemimont Games.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; софтуерни разработчици, проектанти и администратори на бази от данни, разработчици на уеб съдържание, мултимедийни корпоративни приложения.

Департамент, предложил програмата:

Информатика