Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление /отпада/, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност; Международни организации в сигурността; Възгледи в сигурността; Икономика, бизнес, сигурност; Политика и фактори на сигурност; Проблеми на наказателното право и наказателния процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Специализация: Криминология и криминалистика
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Специализация: Защита на населението и критичната инфраструктура
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Практики:

Практическото обучение на студентите включва стажове в Народното събрание, Министерски съвет, Академията на МВР, ВА "Г. С. Раковски", Министество на вътрешните работа, Червения кръст, други държавни и частни структури на сигурността, областни и общински администрации и др. В програмата е включен уникален по съдържанието си стаж, провеждан по методика на преподаватели от департамента, свързана с практиките на разузнаването и контраразузнаването.

Международна мобилност:

Програмата осигурява на студентите възможност за международна студентска мобилност по програмата "Еразъм +" в университети в Полша, Румъния, Ирландия, Италия и др.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на институционалните и правните системи на сигурността в публичния и частния сектор и механизмите на тяхното функциониране;

- компетенции в сферата на аналитичната дейност, криминалистичните експертизи, кризисния мениджмънт и защитата на обществения ред;

- умения за организиране на дейностите за създаване и поддържане на сигурност; лидерски умения, умения за работа в екип с насоченост към защита на интересите на гражданите и обществените интереси.

Дипломиране:

Право на дипломиране придобиват студентите, завършили семестриално обучението си по програмата, получили 240 кредита, които са разпределени по съответната програмна схема. Дипломирането става чрез защита на дипломна теза или явяване на държавен изпит. Студентите с общ успех над много добър 4,50 избират между двете форми за дипломиране, а тези с общ успех под много добър 4.50 задължително се явяват на държавен изпит. В дипломата на студентите, които са записали и завършили майнер-програма, същата се вписва като втора специалност.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата се реализират в държавните институциите на системата за сигурност и в частния бизнес на позиции като административни експерти, мениджъри по сигурност, ръководители на екипи, експерти в аналитични звена, експерти в криминалистиката, служители по сигурност на информацията и др.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност