Конституционно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на конституционното право на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на конституционното право. Програмата подготвя специалисти и изследователи в нейните нови и бързо развиващи се теми и проблеми на съвременното конституционно право. Специален акцент в ДП „Конституционно право“ е запознаването на докторантите с широк спектър от понятия, теории и методологии в областта на конституционното право, както и с научни инструменти за интердисциплинарно изследване на актуалните проблеми.

прочети още
Конституционно право

Прием:

Приемът на докторанти включва изпит по специалността и по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.