Стратегическо лидерство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Стратегическото лидерство е мултидисциплинарна научна област, която включва елементи от политическите науки, публичната администрация, макроикономиката и мениджмънта. Нуждата от лидерство и воденето на екипи в различните области става все по-важно в съвременния динамичен и глобализиран свят. Съвременната публична администрация и динамичната пазарна среда изискват кадри, които са подготвени за вземане на решения в реална обстановка, притежаващи практически знания и умения при планирането, генерирането и изпълнението на проекти. Именно поради тези причини ставаме свидетели на динамична тенденция на развитие на мултидисциплинарния подход при обучение на студенти, с достъп до теоретичен и практически набор от знания и умения в различни сходни направления в социалните науки (публична администрация, макроикономика, мениджмънт, макроикономика и политически науки), обединени под "шапката" на програми от типа на "стратегическо лидерство".

Атрактивността на подобен подход се състои в практичността и връзката на обучителния процес с реалната публична среда и необходимостта от формиране на практически умения, основани на доказани теоретични постановки от съответните научни области.

Тенденциите за развитие на подобни програми с наименование "лидерство" са възходящи и се прилагат в широк спектър от научни центрове и университети в световен мащаб, поради продиктуваната нужда и дефицит на подготвени лидери в публичния и частния сектор. В България, към момента, не съществува бакалавърска или магистърска програма, в която да се преподават подобен род знания и умения.

Обучението, което се предлага в програмата е на най-съвременно равнище и ще снабдява студентите както с теоретически, така и с практически познания в съответните научни области.

прочети още
Стратегическо лидерство (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.