Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е резултат от междудепартаментно сътрудничество между департаменти „Антропология“, „Администрация и управление“, „Романистика и германистика“, „Изкуствознание и история на културата“. Тя обхваща курсове, които подготвят специалисти със знания и умения за изпълнението, подготовката, организацията и управлението на дейностите в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация – мениджъри.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Прием по договори:

- Разработване на договори за прием след колеж с придобита трета или четвърта степен на професионално обучение и продължаване на обучението в трети семестър с признаване на курсове от професионалното обучение и практики;

- Разработване на договори за прием от училища с преподаване на чужд език и продължаване на обучението в трети семестър или по индивидуален план с признаване на част от обучението по чужд език съобразно умения и компетенции съгласно Европейската езикова рамка и изискванията на НБУ;

- Разработване на договори за прием от средни училища по туризъм (професионални гимназии - за екскурзоводство и туристическа анимация) и спорт (за туристическа анимация) за продължаване на обучението в програмата с признаване на практика или част от професионалното обучени