Антропология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага систематично обучение в областта на социокултурната антропология. Какво е култура? Какви са приликите и разликите между различните култури по света? Как са организирани обществата и как се променя тяхната организация в хода на времето? Какви са отношенията между индивидите и институциите? Каква е ролята на родството, религията, политиката и т.н. в живота на хората? Програмата по антропология дискутира тези и други въпроси на базата на съвременни методи на интерактивно обучение. През първите две години лекционните курсове осигуряват основни познания върху културата и обществото, върху основните изследователски методи и полета в антропологията, както и върху връзката на антропологията с други науки като социология, психология, история, езикознание, визуални изкуства и др.). През третата и четвъртата година от обучението се предлагат специализирани курсове от областта на политическата, икономическата, визуалната, приложната антропология и др. Повечето от курсовете са ориентирани към практиката. Теоретичните знания се комбинират с теренна работа и други форми на практическо обучение извън класната стая. Обучението се води на английски език. Лекторите са утвърдени учени със значим теоретичен принос и изследователски опит в областта на антропологията и други социални науки.

прочети още
Антропология (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.