Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена по модел на френската образователна система. Обучението е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години. През първата и втората година на обучение се изучават курсове свързани с въведение в специалността и общо образование (интензивно изучаване на един първи чужд език и задължителен втори чужд език, по избор от 5 предложени, компютърни умения, въвеждащи курсове към програмата - хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, информационни системи за резервации и настаняване, оборудване на хотел и ресторант, въведение в маркетинга, микро и макроикономика). През трета година обучението в програмата продължава в специализиращите курсове, подготвящи студентите за мениджърски позиции и изграждащи у тях управленски умения - счетоводство, мениджмънт, маркетинг, право, икономика, управление на човешките ресурси, професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството и бизнескомуникации и делови преговори на чужд език. Извънаудиторните учебни форми включват множество учебни практики, самостоятелни работи и практикуми по чужд език и задължителни стажове в реална професионална стеда. Обучението е изключително практически ориентирано и включва изготвяне на аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, изучава се професионална терминология на съответните чужди езици. Задължителните стажове подготвят студентите още по време на обучението им за предизвикателствата на реалната професионална среда и са в отговор на нарастващото търсене на квалифициран персонал в хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.