LAWN009 Съдебни експертизи

Анотация:

Учебната дисциплина Съдебни експертизих изучава законовата и подзаконовата нормативна уредба на съдебната експертиза в наказателното, в гражданското производство и в административното производство. Курса разглежда общотеоретичните въпроси на съдебната експертиза;назначаването, подготовката и извършването на съдебната експертиза;проверката и оценката на експертното заключение;правата и задълженията на експерта, правните основания за отвод и за замяна на един експерт с друг; практико-приложните въпроси, отнасящи се до отделните видове съдебни експертизи; правната характеристика и правния режим на назначаване и на подготовка и оценка на криминалистичните, съдебномедицинските, химичните и физикохимичните, съдебнотехническите, съдебно-биологичните, съдебноикономическите и другите съдебни експертизи.

прочети още
Право

Преподавател(и):

 Здравка Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: законовата и подзаконовата нормативна уредба на съдебната експертиза в наказателното, в гражданското производство и в административното производство

2) умения по: практико-приложните въпроси, отнасящи се до отделните видове съдебни експертизи

3) способности за: назначаването, подготовката и извършването на съдебната експертиза

4) нагласи за важната роля на експертизите на съдопроизводството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания по дисциплината Наказателно право

• Знания по Наказателнопроцесуално и Гражданскопроцесуално право, Криминалистика и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В Ъ П Р О С Н И К

ПО СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

І. ОБЩА ЧАСТ

1. Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи в НПК и ГПК. Общи черти и различия на съдебната експертиза в наказателното и гражданското производство.

2. Възникване на съдебната експертиза. Вътрешни и външни предпоставки. Правна уредба на съдебната експертиза след Освобождението 1878 г. Състояние и тенденции на развитие.

3. Видове съдебни експертизи в България. Правен режим. Класификационни критерии. Характеристика на отделните видове експертизи.

4. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното и гражданското производство.

5. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза. Правни основания.

6. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания.

7. Вещи лица. Правно положение. Избор. Списъци на вещите лица.

8. Права и задължения на вещите лица. Правна характеристика.

9. Отказ на вещото лице да извърши възложената му експертиза. Правни основания и правни последици.

10. Подготовка и извършване на съдебната експертиза - правна уредба и характеристика.

11. Експертно заключение - правна същност и доказателствено значение.

12. Експертно заключение при допълнителна, повторна и комплексна експертиза. Правни изисквания към експертното заключение на колективната експертиза.

13. Приемане на експертното заключение. Фактическо и процесуално приемане. Правна характеристика.

ІІ. ОСОБЕНА ЧАСТ

14. Съдебна криминалистична експертиза за установяване на цялото по неговите части. Обща характеристика.

15. Съдебна фоноскопна експертиза.

16. Съдебна криминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени върху фотоснимка (фотопортретна експертиза).

17. Съдебна медицинска експертиза на труп.

18. Съдебна медицинска експертиза на телесни повреди.

19. Съдебна медицинска експертиза за установяване на родителски произход.

20. Съдебна медицинска експертиза за установяване на пола и на половите функции.

21. Съдебна медицинска експертиза за идентификация на човека.

22. Съдебна медицинска експертиза по писмени данни.

23. Съдебна психиатрична експертиза.

24. Съдебна биологична експертиза на хранителни продукти.

25. Съдебна ботаническа експертиза на обекти от растителен произход.

26. Съдебна автотехническа експертиза.

27. Съдебна строителнотехническа експертиза.

28. Съдебна пожаротехническа експертиза.

29. Съдебна агротехническа експертиза.

30. Съдебна счетоводна експертиза.

31. Съдебна финансовоикономическа експертиза.

32. Съдебна химическа експертиза на наркотични вещества.

33. Съдебна химическа експертиза на лекарства.

34. Съдебна химическа експертиза на нефтопродукти, гориво-смазочни материали и лесновъзпламеняващи се течности.

35. Съдебна химическа експертиза на бои и лакове.

36. Съдебна психологична експертиза.

37. Съдебна екологична експертиза.

38. Съдебна технологична експертиза.

39. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Литература по темите:

Литература

1. Беленски, Р., Съдебно-почерковата експертиза, С., 1999.

2. Беленски, Р., Писмените доказателства: процесуални и криминалистични аспекти, С., 2002.

3. Бобев, К., Криминалистически експертизи, С., 1987.

4. Душанов, Ив., П. Цанков, Съдебно-счетоводни експертизи, Варна, 1999.

5. Марков, М. Съдебна медицина, С., 1967.

6. Михайлов, Г., Ив. Боев, Съдебни експертизи в предварителното разследване, С., 1985.

7. Организация на съдебната експертиза в България (колектив), С., 1994.

8. Павлов, Ст., Наказателен процес на НРБ, С., 1989.

9. Раданов, Ст., Съдебна медицина, С., 1999.

10. Сталев, Ж., Българското гражданско процесуално право, С., 2000.

11. Цеков, Ц., Съдебни експертизи. Правен режим и правна характеристика, С., 1998.

12. Шляхов, А., Судебная экспертиза, М., 1979.

13. Экспертизы в судебной практике (колектив). Киев, 1987.

14. Bronstein D., Law for the expert witness, London, 1999.

15. Lubert S., Expert testimony, Boston, 1998.

16. Съдебни експертизи (колектив), С., 2004.

Средства за оценяване:

писмен