LAWN903 Упражнения по Международно частно право

Анотация:

Право

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Андреев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: правоотношения с международен елемент

2) умения по:решаване на казуси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща теория на правото

• Облигационно право

• Гражданско правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

1.Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент.

2. Съотношение на международното частно право с други правни отрасли. Функция на международното частно право.

3. Източници на международното частно право – обща характеристика. Видове, съотношение. Ролята на международните организации за развитието на източниците на международното частно право. Международното частно право на Европейския Съюз.

4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент.

Кодексът на международното частно право на Република България – обща характеристика, предметен обхват, основни принципи, съотношение с другите вътрешноправни източници. Съгласуване с правото на Европейския Съюз. Международноправни източници на българското международно частно право – видове, съотношение с вътрешноправните източници.

5. Основни периоди в историческото развитие на международното частно право – позитивно право и наука. Основни теории относно същността на международното частно право. Историческо развитие на българското международно частно право – позитивно право и наука.

6. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент – методи на правна уредба и видове норми.

7. Стълкновителни /отпращащи/ норми – структура, видове. Признаци за определяне на приложимото право. Принципът на най-тясната връзка.

8. Формули на привързване при стълкновителните норми – понятие, видове и приложно поле. Кумулативно и алтернативно привързване

9. Квалификация /правната характеристика/ в международното частно право – същност, видове и способи за извършване.

10. Препращане – същност и видове. Правна уредба в българското международно частно право.

11.Установяване съдържанието на чуждото право. Тълкуване и прилагане на чуждото право.

12. Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване.

13. Обществен ред в международното частно право- същност, функции и последици. Особени повелителни норми.

14. Заобикаляне на закона в международното частно право – предпоставки и последици.

15. Международна компетентност на българските съдилища и други органи. Обща и специална компетентност; изключителна компетентност; компетентност по обуславящо правоотношение. Служебна проверка на международната компетентност. Международна компетентност поради връзка между делата.

16. Възлагане на делото на чуждестранен съд. Мълчаливо учредяване компетентност на българския съд.

17. Производство пред българските съдилища и други органи по международни граждански дела – приложимо процесуално право; призоваване; доказване; преценка на чуждестранни процесуални действия; отвод за висящ процес

18. Международна компетентност на българските съдилища при обезпечаване на иск. Международна компетентност на българските изпълнителни органи при принудително изпълнение. Компетентност при промяна на обстоятелства.

19. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове – същност, условия, режим.

20. Непосредствено признаване – режим, условия, ред.

21. Производство по признаване и допускане изпълнението на чуждестрани съдебни решения – условия, производство.

22. Признаване и допускане изпълнението на съдебни спогодби; изпълняемост на чуждестранни официални документи; признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове.

23. Регламент 44/2001 за компетентността и признаване и изпълнение на решения по граждански и търговски дела, действащ в Европейския Съюз. Специални режими за признаване и изпълнение на решения в, действащи в Европейския Съюз.

24. Правно положение на физическите лица като субекти на международното частно право. Определяне на личния статут – отечествено право и право на държавата по обичайното местопребиваване на лицето. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични права на физическите лица; приложимо право при определяне, промяна и защита на името на физическото лице.

25. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Принципът на национален режим при определяне на правоспособността на чужденците. Международна компетентност на българските съдилища и други органи за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.

26. Приложимо право при определяне дееспособността на физическите лица – обща и специална. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за ограничаване или лишаване от дееспособност.

27. Изключителна компетентност на българските съдилища за правното положение на юридическите лица, регистрирани в Република България. Националност на юридическите лица в международното частно право.

28. Приложимо право към личния статут и правното положение на юридическите лица и неперсонифицираните образувания в международното частно право. Несъстоятелност с международен елемент.

29. Държавата и международните организации като субекти на частноправните отношения с международен елемент. Абсолютен и функционален имунитет.

30. Правна уредба на концесията в българското международно частно право.

31. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за вещни права. Приложимо право – придобиване и прекратяване на вещни права, придобити права, вписване, обхват на приложимото право.

32. Вещни права върху превозвани вещи, транспортни средства и културни ценности.

33. Международна компетентност на българските съдилища по дела за авторски права и права сродни на авторското право. Приложимо право. Обхват на приложимото право. Закрила на авторското право и сродните му права в българското международно частно право.

34. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за права върху обекти на индустриална собственост. Закрила на правата върху обекти на индустриалната собственост в българското международно частно право. Международноправна закрила на индустриалната собственост.

35. Закрила на търговската марка и други обекти на индустриалната собственост в българското международно частно право.

36. Международна компетентност на българските органи за сключване на брак. Сключване на брак пред чуждестранен компетентен орган. Форма на брака – приложимо право.

37. Условия за сключване на брака. Установяване липсата на пречки за сключване на брака. Международна компетентност на българските съдилища по искове за установяване съществуването, несъществуването или унищожаването на брака. Приложимо право при унищожаване на брака.

38. Дипломатически /консулски/ брак. Предпоставки. Приложимо право.

39. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите. Приложимо право към лични и имуществени отношения между съпрузите. Споразумение за избор на приложимо право.

40. Международна компетентност на българските съдилища по искове за развод. Приложимо право към развода.

41. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за произход. Приложимо право към произхода.

42. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при осиновяване. Приложимо право към условията за осиновяване, действието и прекратяването на осиновяването. Специална процедура при осиновяване на български граждани от чужденци.

43. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични и имуществени отношения между родители и деца. Приложимо право към лични и имуществени отношения между родители идеца.

44. Международна компетентност на българските съдилища и други органи при учредяване и прекратяване на настойничество и попечителство. Приложимо право към настойничеството и попечителството.

45. Международна компетентност на българските съдилища по дела за издръжка. Приложимо право към издръжката.

46. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при наследяване. Наследяване по закон и по завещание – приложимо право, обхват на приложимото право. Незаето наследство.

47. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Обхват на приложимото право – договорен статут.

48. Избор на приложимо право /автономия на волята/. Автономия на волята и свобода на договарянето.

49. Приложимо право към договорите при липса на избор /обективно приложимо право/.

50. Приложимо право към формата на договорите; суброгация; прехвърляне на вземане; доказателства.

51. Международна продажба на стоки – понятие, правна уредба. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки /Виена, 1980/. Приложно поле и общи разпоредби. Договор за международна продажба на стоки – сключване, съдържание, изпълнение; основни права и задължения на страните. Отговорност при неизпълнение.

52. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права на потребители. Приложимо право към договори с потребители.

53. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове. Приложимо право към индивидуалните трудови договори. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България. Трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.

54. Международен транспорт в българското международно частно право – видове, особености на правната уредба. Договори за международен превоз на пътници, багажи и товари при отделните видове транспорт. Приложимо право към договора за превоз на пътници, багажи и товари.

55. Приложимо право към менителницата, записа на заповед и чека.

56. Международна компетентност на българските съдилища по делата за права от непозволено увреждане. Приложимо право към задълженията, произтичащи от непозволено увреждане.

57.Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от неоснователно обогатяване. Приложимо право към неоснователното обогатяване.

58. Избор на приложимо право при извъндоговорните отношения. Обхват на приложимото право. Иск срещу застрахователя.

59. Международен търговски арбитраж. Арбитражно споразумение. Компетентност. Признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения.

Литература по темите:

Зидарова, Й., Общественият ред и международното частно право, С., 1975

Зидарова, Й., Консулски функции в семейните правоотношения, С., 1985

Кутиков, Вл., Международно частно право на Република България, Обща част, Нова редакция Т. Тодоров, С., 1993

Натов, Н., Международно частно право. Специална част, С., 1996

Натов, Н., Коментар на Кодекса на международното частно право, Книга първа, С., 2006

Тодоров, Т., Международно частно право. Субекти, имущество, задължения, С., 1993

Тодоров, Т., Международни семейни и наследствени правоотношения, С., 1994

Сталев, Ж., Същност и функция на международното частно право, С., 1982

Сталев, Ж.; Мингова, Ан.; Попова, В.; Иванова, Р., Българско гражданско процесуално право, С., 2004

Сталев, Ж., Арбитраж по частноправни спорове, С., 1997

Audit, B., Droit international prive, P., 2006

Mayer, P.; Heuze, V., Droit international prive, P., 2004

Loussouarn, Yv.; Vareilles- Sommaire, Droit international prive, P., 2005