LAWN901 Упражнения по Наказателно процесуално право - I част

Анотация:

Наказателнопроцесуалното право е учебна дисциплина, която изучава основните принципи върху които е изградена наказателнопроцесуалната система, процесуалното положение на участниците в наказателното производство, предмет и тежест на доказване, доказателствата, доказателствените средства и способите за тяхното събиране, фазите и стадиите на процесуалното развитие и сравнителноправно и историческо развитие на отделните процесуални институти.Тези знания намират приложение както с оглед на наказателното производство, така и в други сфери на правораздаването. Изучаването на учебната дисциплина наказателен процес е абсолютно необходима част от професионалната подготовка на бъдещите съдии, прокурори, следователи и адвокати, а знанията в тази област са полезни за всички юристи, както в практиката, така и в теорията. Материята на наказателния процес е в тясна връзка с голяма част от въпросите наказателното право, гражданския процес, конституционното право, административното право и процес, криминалистиката, криминологията, наказателно-изпълнителното право, международното право и други отрасли на правото.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: принципи на наказателния процес и функции на отделните органи

2) умения по:решаване на казуси

3) способности за: водене на наказателно производство

4) нагласи за решаване на наказателноправни казуси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща теория на правото, Административно право и процес

• Наказателно правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ОБЩА ЧАСТ

1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в наказателния процес. Наказателнопроцесуална форма.

2. Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право. Връзка с други отрасли на правото. Наказателнопроцесуални норми. Действие по предмет, време, място и лица. Източници, тълкуване.

3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес.

4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Република България. Конституционни основи.

5. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Участие на съдебни заседатели в състава на съда. Равенство на гражданите.

6. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт.

7. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Независимост на органите на съдебната власт.

8. Право на защита .

9. Процесуални гаранции за правото на защита на гражданите.

10. Истината в наказателния процес. Служебно начало.

11. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение.

12. Публичност, устност, непосредственост.

13. Състезателност.

14. Субекти на наказателния процес.

15. Съдът – главен субект на процеса.

16. Прокурорът в наказателния процес.

17. Разследващи органи.

18. Пострадал.

19. Частен обвинител.

20. Частен тъжител.

21. Обвиняем.

22. Защитникът в наказателния процес. Повереник.

23. Граждански иск в наказателния процес. Граждански ищец и граждански ответник.

24. Участници в наказателния процес извън субектите на процеса. Свидетели, защита на свидетелите.

25. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда.

26. Предмет на доказване. Тежест на доказване.

27. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал в производството по наказателни дела.

28. Същност на доказателствата и на доказателствените средства.

29. Видове доказателства.

30. Видове доказателствени средства: Обяснения на обвиняемия.. Свидетелски показания.

31. Видове доказателствени средства: Писмени и веществени доказателствени средства..

32. Способи на доказване.

33. Експертизата като способ на доказване.

Литература по темите:

Павлов,Ст. Наказателен процес на , т.І и ІІ, С., 1996.

Манев, Н.Наказателно- процесуално право.Ръководство за студенти, С. 2006 г.

Манев, Н. Новелизация на наказателно- процесуалната система с новия НПК, С. 2006

Средства за оценяване:

Писмено и устно решаване на казуси