LAWN911 Борсово право

Анотация:

• Изучаване на предмета и, субектите на борсовото право

• Изучаване на борсовите сделки в тяхното многообразие и специфика.

• Изучаване на публичноправната и частноправната част на борсовото право, сделките с ценни книжа, както и субектите на борсовото право, тяхната капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници

• Запознаване с правния режим на фондовата борса

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Силвия Цонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Правната уредба на борсовото право

2) могат:

• Да решават конкретни проблеми свързани с борсовото дело и борсовите сделки


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По облигационно право

• По търговско право

• По финансово правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Предмет на борсовото право лекции 2

2 Източници на борсовото право ……………..……………………………………… лекции 2

3 IСубекти на борсовото право

……………..……………………………………… лекции 2

4 Правен режим на фондовата борса

……………..……………………………………… лекции 2

5 Правен режим на инвестиционния посредник

……………..……………………………………… лекции 2

6 Лицензиране на субектите на борсовото право лекции 2

7 Ликвидност на инвестиционния посредник

лекции 2

8 Капиталова адекватност на инвестиционния посредник лекции 2

9 Изисквания към дейността на инвестиционния посредник лекции 2

10 Правно положение на регулираните пазари на финансови инструменти лекции 2

11 Първично публично предлагане на ценни книжа. Емитент. Поемане на емисия лекции 2

12 Видове ценни книжа лекции 2

13 Проспект. Квалифицирани инвеститори. Потвърждение на проспекта лекции 2

14 Договорен фонд лекции 2

15 Правно положение на управляващо дружество лекции 2

Литература по темите:

• Търговско право, авторски колектив УНСС 2010 г