LAWN910 Банково право

Анотация:

• Изучаване на предмета и, субектите на банковото право …………………………………………………………………………………..

• Изучаване на банковите сделки в тяхното многообразие и специфика.

• Изучаване на публичноправната част на банковото право-банкови надзор, капиталовата адекватност и ликвидност на търговските банки

• Запознаване с правния режим на банковата несъстоятелност

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Марио Бобатинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Правната уредба на банковото право

2) могат:

• Да решават конкретни проблеми свързани с банковото дело


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По облигационно право

• По търговско право

• По финансово правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

КОНСПЕКТ НА КУРСА ПО БАНКОВО ПРАВО

І. Въведение в Банковото право

1. Обща характеристика на Банковото право. Банковото право в правната система на РБългария.

2. Понятие и предмет на Банковото право.

3. Източници на Банковото право-законови и подзаконови нормативни актове. Международно-правни актове.

4. Субекти на Банковото право. Видове.

5. Правен режим на търговските банки. Видове търговски банки.

6. Правен режим на небанковите финансови институции.

7. Международни финансови институции.

ІІ. Банково право-Публичноправна част

8. Правен режим и функции на БНБ в банковата система.

9. Устройство и органи на управление на БНБ. Правомощия на органите на управление на БНБ.

10. Понятие за банков надзор. Санкционни правомощия на БНБ.

11. Лицензиране на търговските банки и клоновете на чуждестранните банки.

12. Управление на търговските банки и клоновете на чуждестранните банки.

13. Задължителни изисквания към дейността на търговските банки-собствен капитал, задължителни минимални резерви.

14. Ликвидност и капиталова адекватност на търговските банки.

15. Вътрешно-банков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните кредити. Кредитни ограничения.

16. Правен режим и система за гарантиране на влоговете в банките. Банкова тайна.

17. Ликвидация на търговските банки.

18. Банкова несъстоятелност.

ІІ. Банково право-Частноправна част

19. Банкови сделки.Общо понятие и правна характеристика. Видове.

20. Договор за разплащателна сметка.

21. Договор за банков кредит. Видове.

22. Договор за обикновен банков влог.

23. Договор за паричен банков влог. Договор за паричен банков влог под условие и в полза на трето лице.

24. Договор за доверително управление на ценни книги.

25. Договор за банкова гаранция.

26. Други банкови сделки-лизинг, факторинг.Видове.

27. Сконтови сделки.

28. Обща характеристика на плащанията. Клиринг и сетълмент.

29. Плащане в брой.

30. Банков превод. Правна същност.

31. Банково инкасо. Банково документарно инкасо. Правна същност.

32. Плащане с акредитив. Правна същност на акредитива. Договор за откриване на акредитив. Видове акредитиви.

33. Плащане с чек. Правна същност на чека.

34. Банкови карти.Видове/дебитни и кредитни/.

35. Договор за издаване на банкова карта. Платежни и неплатежни операции чрез банкови карти.

Литература по темите:

• М.Бобатинов-Банково право, Юриспрес 2000г.,Търговско право, авторски колектив УНСС

Средства за оценяване:

писмен и устен изпит.