LAWN909 Международен граждански процес

Анотация:

Курсът изучава: 1. международната подведомственост по граждански дела на българските правораздавателни и изпълнителни органи;

2. правната защита по международни граждански дела – принципи, приложим процесуален закон, правно сътрудничество, доказване;

3. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения в България според правото на ЕС и извън правото на ЕС;

4. Наднационални процедури според регламенти на ЕС за изпълнение на чуждестранен акт без нарочно производство.

Целта на курса е да даде знания при съдебната защита на граждански права и правоотношения с международен елемент, да подготви бъдещите практикуващи юристи за прякото приложение на правото на ЕС в областта на тази гражданско процесуална защита.

прочети още
Право

Преподавател(и):

   

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания относно: международната компетентност на българските съдилища по международни граждански дела, производството по тях и начина на изпълнение на чуждестранните съдебни актове у нас

2) умения да прилагат чужди правни източници в съдебните процедури

3) способности да разрешават казуси по облигационно, търговско, семейно и наследствено право с международен елемент

4) нагласи за възможността чрез общи процесуални правила да се търсят и събират вземания и да се изпълняват съдебни решения на територията на ЕС.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По дисциплините на материалното гражданско право в широк смисъл: гражданско право, облигационно право, вещно право, търговско право, семейно и наследствено право.

• По дисциплината Гражданско процесуално право

• По дисциплината Международно частно право.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Граждански правоотношения с международен елемент. Международни граждански дела

2.Източници на международния граждански процес

3.Международна компетентност по граждански и търговски дела с международен елемент. Обща, специална и изключителна компетентност.

4.Международна компетентност по брачни дела и дела за родителска отговорност.

5. Международна компетентност по дела за издръжка и имуществени отношения между съпрузи. Международна компетентност по дела при наследяване.

6.Пророгация на международна компетентност

7.Правно значение на международната компетентност по международни граждански дела. Отвод за висящ процес

8.Международна компетентност при обезпечаване на иск.

9 принудително изпълнение и охранителни производства.

10.Правна защита по международни граждански дела у нас: принципи, приложим процесуален закон, правно сътрудничество, доказване

11.Признаване на чуждестранни съдебни решения в България – понятие, източници

12.Допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения постановени в държави-членки на ЕС и в трети държави по граждански и търговски дела.

13.Допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения и други актове, постановени в държави-членки на ЕС по дела за издръжка, наследяване, упражняване на родителски права и дела за имуществени отношения между съпрузи.

14.Изпълнение на чуждестранен акт без нарочно производство – въз основа на европейско изпълнително основание при безспорно вземане по Регламент /ЕО/ №805/2004, на решение по искове с малък материален интерес по Регламент (ЕО)№ 861/2007

15.Европейска заповед за плащане

16.Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения и други актове по КМЧП – условия за признаване и допускане, компетентност и процедура

17. Компетентност и признаване и признаване на производство по несъстоятелност.

18. Зачитане на чуждестранни изпълнителни или охранителни актове

Литература по темите:

Средства за оценяване:

устен изпит с оценка