LAWN906 Право на чуждестранните инвестиции

Анотация:

Право

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Андреев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие.

2. Чуждестранно лице. Видове.

3. Принцип на равните права. Ограничения на националния режим.

4. Правен режим на чуждестранните физически лица.

5. Правен режим на чуждестранните юридически лица.

6. Правен режим на неперсонифицираните дружества.

7. Понятие за инвестиция. Чуждестранна инвестиция.

8. Видове инвестиции.

9. Държавно регулиране на чуждестранните инвестиции.

10. Регистрация на чуждестранните инвестиции. Класове инвестиции.

11. Данъчни облекчения по отношение на чуждестранните инвестиции.

12. Закрила на чуждестранните инвестиции.