LAWN804 Гражданско процесуално право

Анотация:

Гражданското процесуално право е правна наука, включваща се в научната област гражданско-правни науки. Тя изучава гражданския процес като защита-санкция на лични и имуществени права, като производството и като процесуално правоотношение, както и формите за съдействие на същите права, когато това е предвидено в закон.

Целта на курса е да се придобият знания за процесуалните правила на исковия, изпълнителнния и охранителния процес, както и на обезпечителните производства.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: граждански процес

2) умения по: практическото приложение на ГПК

3) способности за: справяне с правилата на съдебния процес,принудителното изпълнениe, вписването на ЮЛ, нотариалните производства и пр. умения като практикуващи юристи

4) нагласи за практикуващи юристи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По правните дисциплини на частното право: гражданско право – обща част, облигационно право,вещно право, семейно и наследствено право, търговско право, трудово право, защото изброените материални права, когато са накърнени, се защитават от правилата на граданското процесуално право.

• Да тълкуват законовите норми на: ЗЗД,ЗС, СК, ЗН, ТЗ, КТ.



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

конспект

1. Граждански процес като защита и санкция. Основни форми на защита и съдействие на граждански права

2. Граждански процес като производство. Граждански процес като правоотношение

3. Гражданско процесуално право

4. Материално право и граждански процес

5. Гражданският процес в сравнение с наказателния и административен процес и с конституционното правосъдие

6. Принципи на гражданския процес – същност и видове. Принцип на законност

7. Диспозитивно и служебно начало

8. Състезателно начало и равенство на страните в производството

9. Принцип за установяване на истината. Принцип на публичност и непосредственост

10. Подведомственост. Гражданско дело. Спор за подведомственост

11. Подсъдност - понятие и видове. Родова подсъдност

12. Местна подсъдност. Договорна подсъдност

13. Правно значение на подсъдността. Спорове за подсъдност

14. Страни в исковия процес – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност

15. Процесуална легитимация

16. Същност на процесуалното представителство

17. Представляване на физическите лица от законни представители и пълномощници

18. Представляване на държавата и юридическите лица

19. Същност на иска. Право на иск

20. Процесуални предпоставки

21. Установителен иск

22. Осъдителен иск

23. Конститутивен иск

24. Предявяване на иска и последици

25. Предмет на делото

26. Защита на ответника срещу иска. Отговор на исковата молба и последици

27. Процесуални действия на съда. Видове съдебни постановления. Призовавания и съобщения.

28. Процесуални действия на страните. Форма и време на процесуалните действия. Процесуални бездействия.

29. Разглеждане на делото от първата инстанция – характеристика, фази. Подготовка на делото в ЗЗ. Открито заседание

30. Същност, предмет и обсег на доказването. Видове доказване

31. Тежест на доказване. Доказателствени средства. Обяснения на страните

32. Писмени доказателства. Видове документи и тяхната доказателствена сила

33. Свидетелски показания. Ограничения

34. Веществени доказателства. Вещи лица

35. Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателства. Обезпечаване на доказателства

36. Постановяване на решението. Видове решения. Решение при признаване на иска. Неприсъствено решение

37. Същност на решението. Стабилитет на решението.

38. Сила на присъдено нещо. Зачитане на силата на присъдено нещо

39. Обективни и субективни предели на силата на присъдено нещо

40. Изпълнителна сила. Конститутивно действие

41. Отклонения във връзка със страните: Другарство – понятие и видове

42. Процесуална субституция – понятие, видове и хипотези

43. Встъпване и привличане на подпомагаща страна. Главно встъпване

44. Приемство в процеса. Прехвърляне на спорното право

45. Отклонения във връзка с предмета на делото: Обективно съединяване на искове – същност, видове и различни съотношения

46. Форми на обективно съединяване на искове. Възражение за прихващане

47. Изменение на иска – същност, хипотези. Проявни форми

48. Отклонения в развитието на производството: Оттегляне на иска и отказ от иска

49. Съдебна спогодба

50. Спиране и прекратяване на делото. Служебно прекратяване на делото от съда при неприсъствено решение

51. Порочни процесуални действия на страните и на съда. Поправяне на явна фактическа грешка. Тълкуване и допълване на решението

52. Нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения. Обжалване на решението – понятие и видове

53. Въззивно обжалване - обща характеристика. Право на въззивно обжалване. Насрещна въззивна жалба

54. Производство пред въззивната инстанция. Решения на въззивния съд и последици

55. Касационно обжалване – обща характеристика и предпоставки за допустимост.

56. Касационни основания. Производство пред касационния съд и неговите решения

57. Обжалване на определенията. Определяне на срок при бавност

58. Отмяна на влезли в сила решения по чл.303 ГПК. Основания за отмяна. Производство за отмяна

59. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице – чл.304 ГПК

60. Бързо производство

61. Производство по брачни дела

62. Съдебна делба

63. Производство по търговски спорове

64. Производство по колективни искове

65. Същност и видове арбитраж. Арбитражно споразумение

66. Арбитражен съд. Арбитражно производство

67. Арбитражно решение – същност и правни последици. Отмяна на арбитражно решение

68. Заповедно производство – понятие, принципи, правна характеристика. Заповед за изпълнение по чл.410, ал.1 ГПК и последици от възражението на длъжника

69. Заповед за изпълнение въз основа на документ – особености и изключения

70. Изпълнителен процес – обща характеристика /обсег, изпълнителни способи/. Индивидуално и универсално принудително изпълнение.

71. Право на принудително изпълнение - изпълняемо право и изпълнителни основания. Изпълнителен лист

72. Органи и страни в изпълнителния процес. Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес

73. Секвестируеми и несеквистируеми имуществени права

74. Изпълнителни способи при изпълнение на парични притезания: Изпълнение върху движима вещ.

75. Изпълнение върху недвижим имот

76. Изпълнение върху вещи съпружеска общност. Изпълнение върху вземания на длъжника

77. Изпълнение на непарични задължения.

78. Защита срещу незаконно принудително изпълнение – чрез обжалване действията на съдия изпълнител и по исков ред

79. Цел и същност на обезпечаването на иска. Обезпечителни мерки

80. Производство по обезпечаване на иска

81. Същност на охранителните производства. Общи правила

82. Същност и видове нотариални удостоверявания. Общи правила за нотариалните производства

83. Нотариални актове. Други нотариални удостоверявания

84. Производство за установяване на факти

85. Вписване в съдебните регистри

86. Понятие, обхват и източници на международния граждански процес

87. Международни граждански дела, подведомствени на българските правораздавателни, изпълнителни и охранителни органи. Съдебен имунитет. Пророгиране и дерогиране на подведомствеността на нашия съд по международни дела

88. Правна защита по международни граждански дела у нас. Приложим процесуален закон и доказване. Отвод за висящ процес в чужбина

89. Правно сътрудничество по граждански и търговски дела според правото на ЕС – връчване на книжа, събиране на доказателства, правна помощ

90. Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове според правото на ЕС – условия за признаване, видове признаване, основания за отказ /по Регл.44/01/

91. Допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения и други актове според правото на ЕС – процедура по допускане, обжалване на решението по допускане, ред на изпълнение

92. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения у нас извън правото на ЕС

Ноември 2009г. Изготвил: доц. д-р М.Златарева

Литература по темите:

Сталев Живко, Българско гражданско процесуално право, учебник

Гражданско процесуален кодекс - приложен коментар, изд. "Труд и право", С.2012г.

Златарева Маргарита Международен граждански процес, учебник, изд."Сиела"2000г.

Средства за оценяване:

Решаване на тест на края на всеки семестър с оценки.