ARAB745 Векът на Просвещението: ревизия на традицията през ХХ в.

Анотация:

Курсът разглежда периода на арабското просвещение "Aн-Нахда" в светлината на кризата на традиционното знание в исляма в края на ХІХ и началото на ХХ век. Проследяват се основните вътрешни дебати в арабо-мюсюлманския свят, които ревизират отношението към културното наследство и исляма като фундамент на класическата арабо-мюсюлманска култура.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o процесите на дълбоки политически, икономически и културни промени, които настъпват в периода на арабското възраждане;

o критически да четат и анализират основните текстове от този период;

2) могат:

o детайлно да проследяват нюансите на арабския дебат за реформа в различните области и да го проектират върху съвременната ситуация в арабския свят;


Предварителни изисквания:
Съответното ниво на владеене на арабски език, тъй като се работи с арабски текстове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Исторически контекст и предпоставки за възникване на мюсюлманското възраждане

2. Различните отговори на европейското предизвикателство: Арабски модернизъм

3. Различните отговори на европейското предизвикателство: Реформация на исляма

4. Осмисляне и тълкуване на традицията: Джамалуддин ал-Афгани

5. Ал-Афгани: От "Оборване на материализма"

6. Осмисляне и тълкуване на традицията: Мухаммад Абду

7. Мухаммад Абду: от "Дурус мин ал-Куран" (Уроци от Свещения Коран)"

8. Апология на традицията: Рифа ат-Тахтауи и Франция

9. Рифа ат-Тахтауи: От "Талхис ал-ибриз фи тахлис Барис (Парижки спомени)"

10. Ревизия на традицията: Таха Хусейн и неговите съвременници

11. Таха Хусейн и критиките му към джахилийската предислямска поезия

12. Алтернативи на "ан-Нахда": Сати ал-Хусри и арабския национализъм

13. Алтернативи на "ан-Нахда": „Мюсюлмански братя” и Сайид Кутб.

14. Бутрус ал-Бустани и теориите му за реформи в образованието

15. Преводната литература като предизвикателство към класическия литературен канон

Литература по темите:

1. Пеев, Й., Съвременният ислям, София 1999.

2. Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (Cambridge, 1983).

3. Somekh, S. The Emergence of Two Sets of Stylistic Norms: In the Early Literary Translation into Modern Arabic Prose, in: Poetics Today

Vol. 2, No. 4, Translation Theory and Intercultural Relations (Summer - Autumn, 1981), pp. 193-200.

4. Ат-Тахтауи, Парижки спомени, на арабски: Тахлис ал-ибриз фи тахлис Парис;

5. Сати ал-Хусри, Какво представлява национализмът? - Ма хия ал-каумия, Бейрут 1985.

6. Саййид Кутб, В сянката на Корана, на арабски.

7. Таха Хусейн, За джахилийската поезия, на арабски.

8. Таха Хусейн, Бъдещето на културата в Египет, Кайро 1938.

Допълнителна

9. Louis Awad, The Literature of Ideas in Egypt (Atlanta, 1986)

10. M. Mustafa Badawi, Modern Arabic Literature and the West (London, 1985)

11. M. Mustafa Badawi, A Short History of Modern Arabic Literature (Oxford, 1993)

12. Pierre Cachia, Arabic Literature: An Overview (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002)

13. Ra'if Khuri, Modern Arab Thought (Princeton, 1983)

14. Trevor Le Gassick, Major Themes in Modern Arabic Thought: an Anthology (Ann Arbor, 1979)

15. Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West (London 1970)

Средства за оценяване:

Участие в семинари, писмени задачи