ARAB852 Проблеми на превода на класическа и съвременна художествена проза

Анотация:

Курсът разглежда основни проблеми от преводаческата практика при превода на художествена проза с цел да се осъзнае връзката между теоретичното поставяне на проблема и практическото търсене на неговото решение.

Вниманието на студентите се насочва към жанровите характеристики на съвременната и класическа художествена проза.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти имат задълбочени знания за разглежданите проблеми на превода, както в общотеоретичен план, така и при практическото им разрешаване в процеса на превода.
Предварителни изисквания:
Арабски език.

Знания по теория на превода

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Особености на превода на художествена литература. Преводачески норми: норма на възпроизвеждане и норма на художественост. Преводът на художествена литература и отношението му към националната преводаческа традиция. Форми на художествената проза (разказ, повест, роман). Структурни характеристики. Специфична организация на езика.

2. Езикови регистри. Функционална характеристика. Отклонения от "литературната норма". Социолингвистически аспекти на превода. Речеви характеристики: жаргон, социален диалект, контаминирани форми на речта.

3. Превод и култура. Прагматическа адаптация на текста при превод на реалии (културни, социални, етнографски). Културна непреводимост. Собствените имена като елемент на художествена изразителност, начини на превод.

4. Лексико-стилистически трансформации при превода. Стилистически фигури и тропи. Предаване на образните средства при превод. Национална особеност на стилистическата система на арабския език: метафора, сравнение, перифраза, асонанс.

5. Лексико-стилистически трансформации при превода. Стилистически фигури и тропи. Многословие (итнаб) и сбит изказ (иджаз). Паралелизъм, парономазия, алюзия.

6. Особености при превода на глаголни форми: време, залог на глагола. Наклонение. Стилизация, "историческо" време и пресъздаването му в превода.

7. Превод на поезия. Специфика на българското и арабското стихосложение. Стихотворение в проза. Преводът на драма. Особености на драматургичния текст, текст и суб-текст. Арабският театър. Традиции и проблеми. Литературна норма и просторечие.

Упражнения: Превод на произведения на съвременни арабски писатели. Териториални различия и специфика на съвременната арабска литература. Стилистически фигури, художествени похвати. Речева характеристика на литературния герой. Стилизацията като целенасочен подбор на художествени средства.

Анализ на поетическо произведение и редакция на публикуван превод. Превод на поезия, стихотворения в проза.

Оценка на преводно произведение. Преводачески анализ и бележки. Редактиране на готов превод.

Превод на драма.

Литература по темите:

Студентите работят върху художествени текстове, представителни за националните литератури на арабските страни.

Средства за оценяване:

участие в семинарни упражнения

Превод и преводачески анализ