ARAB751 Консекутивен превод

Анотация:

Курсът има за цел да развие устната реч, свободно изразяване на мисълта, запаметяване на текст и неговия адекватен превод. Работи се с текстове на български и на арабски език, в различни области на обществения живот. Усвояват се техниките на запаметяване и записване, с цел правилното възпроизвеждане на смисъла на арабски и на български език. Работи се за бързи реакции при превода на текста.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Веселина Райжекова  

Описание на курса:

Компетенции:

Добро познаване на нормите на арабския език.
Предварителни изисквания:
Богат речник на български и арабски език, свободно изразяване на мисълта на арабски език, спазване на нормите на езика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Сфери на употреба на консекутивния превод

Методи на запаметяване на текста

Методи на записване

Упражнения за консекутивен превод на текстове от различни сфери на науката, политиката, обществения живот, икономиката.

Литература по темите:

1. Hebert, J. Manuel de l’interprete. Geneve : 1965

2. Rozan, J.F. La prise de notes en interpretation. Geneve : 1956

3. Seleskovitch, D. L’interprete dans les conferences internationales. Paris : 1968

4. Van Hoof, H. Theorie et pratique de l’ interpretation. Munchen : 1969

5. Зимняя, И. А. Психологические аспекты обучениу говорения на иностранном языке. Москва: 1978

6. Миньяр- Белоручев, Р.К. Последвательный перевод. Москва: 1969

7. Първа теоретична конференция по въпросите на устния превод. София:1980

8. Саев,Л. Техника на говора. София: 1970

9. Сборници “Тетради переводчика”. Москва: различни години

i. 10 Ширяев, А.Ф. Синхронный перевод. Москва: 1979

10. Mounin, G Les problemes theoriques de la traduction. Paris :1963

11. Б. Допълнителна

Васева, И. Стилистика на превода. София: 1989

12. Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София: 1990

13. Рецкер, Я. Теория перевода и переводческая практика. Москва: 1974

14. Флорин, С В словесните дебри. София: 1990

15. Бархударов, Л. Язык и перевод. Масква: 1975

i. 6.. Лилова, А.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване на консекутивния превод