ARAB717 Превод на специализиран текст

Анотация:

Курсът има за цел да доразвие познанията на студентите по терминологията в арабския език и нейните особености; особености при неологизмите: калкиране, превод, транскрипция. Работи се върху текстове от областта на правото (закони, норматилни актове, постановления), текстове с икономическа тематика ( икономически анализи, икономически закони и други подобни текстове), социология, психология, педагогика.Превеждат се текстове от арабски на български език и от български на арабски език. Анализира се стилистиката на текстовете и честотата на употреба на глаголите в различните стилове, работи се върху фразеологията, най-често употребяваните изрази и "клишета".

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Веселина Райжекова  

Описание на курса:

Компетенции:

Добро познаване на нормите на арабския език.
Предварителни изисквания:
Богат речник, правилна употреба на глаголните времена при превода на научна литература,свободно боравене със синтактическите форми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Запознаване с терминологичните особености в арабския език

Превод на текстове в икономическата област от арабски на български и от български на арабски, анализ.

Превод на правни текстове - закони, норматилни актове, постановления, анализ

Превод на социологически текстове, анализ

Превод на текстове от областта на психолотията, анализ

Превод на текстове от областта на педагогиката, анализ

Литература по темите:

Васева, И. Стилистика на превода. София: 1989

Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София: 1990

Рецкер, Я. Теория перевода и переводческая практика. Москва: 1974

Флорин, С В словесните дебри. София: 1990

Бархударов, Л. Язык и перевод. Масква: 1975

Лилова, А. Увод в теорията на превода

Средства за оценяване:

Превод на текст от арабски на български език

Превод на текст от български на арабски език