ARAB654 Мюсюлманска Испания

Анотация:

Курсът проследява възникването, разцвета и упадъка на цивилизацията на Мюсюлманска Испания. В исторически план се очертават най-значимите политически, икономически, духовни и културни аспекти на трансформациите в андалуското общество. Сред целите на курса е да представи цивилизацията на Мюсюлманска Испания като един от най-значимите посредници при пренасянето на мюсюлманските ценности и култура в Европа, да анализира ролята му в изграждането на особени общи културни зони между Европа и Ориента.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Павел Павлович  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните исторически етапи в развитието на Мюсюлманска Испания

• Основните постижения на културното наследство на Андалусия

2) могат:

• Да анализират и осмислят съвременните схващания за историята на Мюсюлманска Испания, за мястото и ролята й като обща зона на Ориента и Европа


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Завоюване на Испания от мюсюлманите

2 Омеядският халифат в Кордова.

3 Разцветът на Омеядска Испания.

4 Науките, изкуството и културата на ал-Андалус по време на Омеядите.

5 Испания при управлението на Алморавидите.

6 Испания при управлението на Алмохадите.

7 Културно величие и политически упадък.

8 Насридите в Гранада

9 Политически и културни центрове на Андалусия.

10 Андалуско изкуство.

11 Андалуска архитектура.

12 Андалуска поезия и проза.

13 Религиозни науки и история.

14 Философия и мистицизъм.

15 Цивилизацията на мюсюлманска Испания – между Европа и Ориента.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Harvey, L. P., Islamic Spain, Chicago, 1990.

2. Montgomery, W. W., Cachia, P., A History of Islamic Spain, Edinburgh, 1996.

3. Rahman, S. A., The story of Islamic Spain, London, 2001.

ІІ. Допълнителна:

1. Lane-Pool, S., The muslims in Spain, New York, 2001.

2. Fletcher, R., Moorish Spain, California, 2006.

3. Webster, J., Andalus: Unlocking The Secrets of Moorish Spain, London, 2010.

4. Burckhardt, T., Moorish culture in Spain, Michigan, 1999.

5. Burckhardt, T., Nasr, S. H., Art of Islam, Michigan, 2009.

Средства за оценяване:

курсова работа

устен изпит