ARAB610 Практически арабски език

Анотация:

Курсът по практически арабски език цели да задълбочи придобитите в хода на първите четири семестъра теоретични знания и практически умения по арабски език. Познанията и уменията на студентите се задълбочават както чрез средствата на тематичната вариативност, така и чрез смислово и граматично усложняване на вече изучавани тематични кръгове. Изучените текстове се подлагат на дискусия, в хода на която студентите демонстрират способността си да формулират комплексни съждения на арабски език.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти трябва за могат да работят относително свободно с арабски публицистични и литературни текстове с високо равнище на лексикална и граматична усложненост.
Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили курсовете ARAB 110, ARAB 210, ARAB 310, ARAB 410 и ARAB 510.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Общество.

- Религия.

- Художествена литература.

- Традиции и обичаи.

- Преса и интернет.

- Наука и технологии.

Литература по темите:

Предоставя се текущо от преподавателя.

Средства за оценяване:

Тест, писмен и устен изпит.