MODB708 Детайли в облеклото - І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете детайли в облеклото и тяхното значение за цялостна визия на дрехата. Лекциите са комбинирани с практически занимания. Получените знания се прилагат при създаване на дизайнерски проекти и готови облекла, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
 Петрунка Джукелова  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят:

Видовете декоративни и функционални детайли в облеклото, тяхната роля и значение за цялостната визия на дрехата.

2. Могат:

Да изработват както отделни детайли, така и цялостна дреха с акцент върху даден детайл.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Роля и значение на детайлите в модния дизайн

2. Видове детайли :

а/ функционални

б/ декоративни

4. Начини за третиране на текстила, прилагани за създаване на авангардни, нестандартни облекла.

5. Текстилни техники за създаване на структури и обемни детайли върху дрехата.

6. Практическа работа - създаване на идеен проект, като се приложат текстилните трактовки от предишната лекция

7. Видове нестандартни принтове и прилагането им както върху функционални детайли, така и върху по-големи части от дрехата.

8. Практическа работа - създаване на идеен проект за принт.

9. Текущо оценяване.

10. Практическа работа - релизация на одобрен от преподавателя идеен проект.

11. Практическа работа - реализация на одобрен от преподавателя идеен проект.

12. Практическа работа - релизация на одобрен от преподавателя идеен проект.

13. Практическа работа - релизация на одобрен от преподавателя идеен проект.

14. Практическа работа - релизация на одобрен от преподавателя идеен проект.

15 Конферанс.

Литература по темите:

броеве на списанията в библиотеката на НБУ:

NEXTLOOK

VIEW

VIEW 2

DETAILS

L'OFFICIEL

RUNDSCHAU

и др.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване ще бъде върху работата по поставените в курса задачи през семестъра. Присъствието по време на лекциите и практическите занимания е желателно. Ако студентът не е доволен от текущата си оценка, може да се яви на конферанса в края на семестъра, като представи задачите, поставени през семестъра. Същото трябва да направят и тези студенти, които по една или друга причина нямат текуща оценка. Ако не успеят да се справят до края на семестъра, студентите могат да се явят на изпит през редовната сесия.