MODB500 Практика - І част

Анотация:

Студентите провеждат практика в УПИЗ в НБУ – Експериментално художествено ателие по мода. Под ръководството на преподавател и с помощта на технически сътрудник студентите проектират дизайнерски модел облекло, подготвят конструкцията, изработват го и подготвят цялостната му документация. Студентите експериментират създадените конструкции от помощен материал – американ. Експериментираните конструкции се изработват от текстилни и трикотажни материали, предоставени от Експерименталното художествено ателие по мода.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р
 Милена Начева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерски модел.

• Основните принципи за разработване и изработване на модел.

• Принципи и етапи за изготвяне и попълване на документация, съпътстваща модела.

2) могат:

• Да проектират собствен дизайнерски модел.

• Да реализират готов модел.

• Да анализират и защитават проектите си.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите разработват дизайнерски модел облекло, за сезон есен/зима. Моделът трябва да е разработен в съответствие с модните тенденции за година напред. Студентите избират една от темите на тенденциите и разработват колекция с проучване, цветова гама, текстил и материали, допълнения и проектите на моделите, снимки. Един модел от колекцията се изработва в материал – проект, конструкция на облеклото, изработване. Към дадения модел се попълва и се приготвя цялата нужна документация за пускането му в производство.

Литература по темите:

Основна литература:

• Прогнозни модни информации от списанията:

• Fashion Trend, Next Look, View, View2, Textile Report, Sportswear International и др.

• Anette Fischer. Construction. Lausanne: AVA Academia, 2009

• Bryant, Michele Wesen. Тhe spec manuel. New York: Fairchild Publications, 2006

Електронни материали:

• Berg Fashion Library

Допълнителна литература:

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

КОНФЕРАНС