MODB508 Печатни техники в текстила - І част

Анотация:

• Обучението по Печатни техники в текстила –І част цели да запознае студентите с основните методи, средства, материали и инструменти при текстилното печатане на тъканите. Изучава различни видове техники на печат и употребата им. Въвежда в техниката на ръчното рисуване върху плат, от създаването на проект до изпълнението в материал, използвайки въображаеми и природни форми. Подготвя студентите за разработване на печатни техники в текстила, необходими им при създаване на образци с уникален и авангарден характер. Практическите задачи са съпроводени с кратки лекции, демонстрации на техниките и коментари

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да дефинират различни видове печатни техники върху текстил и тяхното прилагане при създаване на облекло.

• Да изпълняват в материал конкретен проект.

2) могат:

• Да проектират като използват различни категории форми.

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат знания и умения придобити в общообразователната подготовка за рисунка, цвят, техники и инструменти, видове текстилни материали.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Принт студио

Печатане с ръчни печатни форми

Видове текстилно печатане

Печатане с плоски печатни форми

Текущо оценяване

Анализ на студентските работи

Технологични процеси при печатането -1

Контурни техники

Технологични процеси при печатането -2

Полутонови техники

Текущо оценяване

Анализ на студентските работи

Мраморни ефекти при печатането

Мраморна техника чрез сгъстители

Алтернативни преносители при печатането

Смесени техники при печатането

Текущо оценяване (семестриална оценка)

Литература по темите:

• Стефанов,Т.Технология на текстила, София, 1993

• Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

• Joyce,C.Textile Design,1997

• Kennedy,J.Silk Painting,1998

• Допълнителна литература:

• Журавлева,И.Ткани, 2004

• Choeser,M. International textile design,

Средства за оценяване:

Текущо оценяване - конферанс

Семестриален конферанс