LAWN521 Правен режим на държавните помощи

Анотация:

Последните години от обществено икономическото и политическо развитие на Република България доведоха до трайни промени в базисните обществени отношения. Това, от своя страна, предизвика коренна промяна в съществуващата правна система. Тя следваше да осигури детайлна уредба на правата и задълженията на участниците в обществените отношения. Държавата също се нуждаеше от преструктуриране на нормативната уредба по начин, съответстващ на новото й положение.

Създадоха се нови институти на публичното право, а съществуващите бяха променени в значителна степен. Един такъв институт е държавната помощ, чието значение и актуалност продължава да поставя предизвикателства в регулирането на обществените отношения, свързани с публичното подпомагане.Тази промяна има двояка насоченост - от една страна, да доближи българската правна уредба до тази на държавите от Европейския съюз, а от друга - да защити българските интереси в условията на свободния и саморегулиращ се пазар. Това постави на преден план огромни трудности пред държавната администрация, от която се очакваше приложението му. Невъзможността за сравнение и използване на опита, натрупан от изпълнението на действалата правна уредба, липсата на научна литература, съдебна практика, наличието на изцяло нови и непознати на българската правна доктрина правни институти предизвикаха сериозни смущения в работата на администрацията. Задълбоченото изследване на административноправния режим на държавните помощи показва колко комплексно трябва да се изучи и осъзнае тази значима правна материя. Членството на България в Европейския съюз и превръщането на нашата държава изисква детайлно познаване на материята. От датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз националните административни органи са длъжни да прилагат директно законодателството на Съюза, чрез което са уредени общи процедури и свързаните с тях забрани и ограничения за осъществяване на публично подпомагане, както и използването на еднакви способи за осъществяването на контрол върху държавните помощи.

Основните цели на курса са:

Основното предназначение на учебния материал е да се формират познания с практико-приложен характер в сферата на публичното подпомагане – способност за решаване на конкретни казуси, изграждане , аргументиране и доказване на тези, сравняване и обощаване на особеностите процедурите, свързани с държавните помощи. Тези познания следва да подпомогнат студентите в последващото изучаване на отрасловите и практико-приложни правни науки , както и осмислянето на материалното и процесуалното право изобщо.

Целта е въпросите на подпомагането с публични средства да се възприеме от студентите не само като теория за дължимото поведение, но и като регулатор на конкретни отношения, като средство за авторитетно разрешаване на възникнали спорове между отделните правни субекти – физически и юридически лица, свързани със засягане на права и интереси в рамките на производства и регулативни модели в областта на държавните помощи.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

1) да квалифицират дадено подпомагане като съвместима или несъвместима държавна помощ

2) самостоятелно да анализират и оценяват начините за нотификация на държавната помощ в производството пред Европейската Комисия

3) как да откриват ролята и тенденциите в развитието на материята

4) да формират нагласи за съвременно развитие на финансовите правоотношения, които възникват, развиват се и се погасяват във връзка с публичното подпомагане

2) могат:

1) да попълват уведомления за нотификация на държавни помощи

2) да напишат жалби, молби и възражения

3 ) да синтезират,аргументират и доказват тези, свързани с процесите на нотификация и определяне на дадено публично подпомагане като неправомерна държавна помощ, както и да бъдат подготвени да участват в процеси пред националните съдилища, когато неправомерната държавна помощ се разглежда като публично държавно вземане

Знанията и уменията, свързани с материята на държавните помощи са необходими за изучаване на спецификите в тази сфера и подготовката на висококвалифицирани кадри, които да работят на административни органи или да заемат други ръководни държавни длъжности.


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучавали дисциплините Административно право и Финансово право

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Уводни бележки

2.Държавните помощи като юридически механизъм за преодоляване на социалноикономическата криза.

3.Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на държавна помощ

4.Правомощия на националните органи

5. Видове държавни помощи

6.Съвместими и несъвместими държавни помощи. Допустими и недопустими държавни помощи

7.Видове държавни помощи според изискването за нотификация. Хоризонтални и вертикални държавни помощи

8. Други критерии за деление на видове държавни помощи.

9.Специфични случаи на държавна помощ

10.Елемент на държавна помощ при предоставянето на услуги от общ икономически интерес

11.Елемент на държавна помощ при предоставянето на земя от публични органи

12. Държавна помощ при предоставяне на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Финансови нередности и корекции по ЗУСЕСИФ

13.Неправомерна държавна помощ

14. Обсъждане и решаване на казуси

Литература по темите:

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

Европейските структурни фондове. Програмиране и процедурен

механизъм. София: Фондация “За нов български университет”,

НБУ, София, 2002. 120 стр.

Политиките на Европейския съюз в областта на образованието

и културата. Елена Благоева-Хазърбасанова. НБУ, София, 2012.

208 стр. ISBN 954-535-716-9

Европейските региони – формално следване на номенклатурата

или използване на възможностите за сближаване. Юлияна

Гълъбинова. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954-535-888-3,

488 стр

Публично право. Емилия Къндева, Ивона Спиридонова. НБУ,

София, 2004. 276 стр. ISBN 954-535-156-Х.

Медийно аудио- и визуално право. Райна Николова. НБУ, София,

2015, ISBN 978-954-535-855-5, 544 стр

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ : ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ (ИНОВАЦИИ - ИНСТИТУЦИИ - БИЗНЕС) : НАУЧНО-?ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Съставител: Димитър Панайотов, НБУ, София, 2016. 476 стр.

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. Закон за управление на средствата от Структурните и Инвестиционни фондове на ЕС

1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН кодекс. Коментар. Автори: Богдан Йорданов, Георги Ангелов, Константин Пенчев, Иван Тодоров. С., Сиела, 2006.

2. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, Основи на икономическата теория.С. Университетско издателство „ Стопанство” УНСС, 2008.

3. БЕКЯРЕВА, К., ВЕЛЕВ, Б., ПИПЕВ, И. Икономически теории.С. Изд. Хермес, 2009.

4. АНГЕЛОВ, Ангел С., ВАСИЛЕВ, Любен и ГОРАНОВ, Димитър. [Съставители]. Административно право. Текст и синтез на юриспруденцията по някои от по-важните административни закони. [Сборник анотирани закони. Ч. 1. Обща администрация и милиция]. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1947.

5. АНГЕЛОВ, Ангел С., ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван и КОСТАДИНОВ, Георги Д. Административно право на Народна Република България. Обща част. С., СУ „Климент Охридски?, 1967.

6. БОРИСОВ, Орлин Н. Действие на международните договори. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 1989.

7. БОРИСОВ, Орлин Н. Международни договори, сключвани от Европейския съюз. Съставител … С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 1994..; 2. изд. със загл.: Международни договори. С., Сиела, 1995.

8. БОРИСОВ, Орлин Н. Международно публично право. С., Сиела, 1997. 444 с.; 2. прераб. изд. 1998. 424 с.; 3. прераб. и доп. изд. 2001. 502 с.; 4. прераб. и доп. изд. 2003. 604 с.; 5. прераб. и доп. изд. С., Нова звезда, 2007. 604 с.; 6. изд. 2008.

9. БОРИСОВ, Орлин Н. Основни договори на Европейския съюз. Съставител … С., Нова звезда, 1998. 780 с.; 2. изд. със загл. Основни договори на Европейския съюз. Договор от Амстердам. Договор за Европейския съюз. Договор за създаване на ЕОВС. Договор за създаване на ЕО. Договор за създаване на ЕВРАТОМ (Европейска общност за атомна енергия). 1999; 3. изд. С., Паралакс, 2001. 376 с.; С., Нова звезда, 2004.

10. БОРИСОВ, Орлин Н. Право на Европейския съюз. С., Сиела, 1996. ; 2. изд. 1998; 3. изд. 2001; 4. прераб. и доп. изд. С., Юриспрес, 2002.; 5. прераб. и доп. изд. 2003. .; 6. прераб. и доп. изд. С., Арго Пъблишинг, 2005..; 7. прераб. и доп. изд. С., Нова звезда, 2007. прераб. и доп. изд. 2010.

11. БОРИСОВ, Орлин Н. Сборник от действащи актове по международно договорно право. Съставител ….С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 1993.

12. БОРИСОВ, Орлин Н. Терминологичен речник по право на Европейския съюз. С., Юриспрес, 2002. 258 с. 2. изд. С., Арго Пъблишинг, 2004.

13. БУЧКОВА, Памела. Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти. С., Фенея, 2012.

14. ВАЛЕРИЕВА,Г. Държавните помощи като юридически механизъм за преодоляване на социално-икономическата криза. Съвременно право.2012, №5, 61-79

15. ВАЛЕРИЕВА, Г. Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на държавна помощ. De Jure.2012, №2, 49-58

16. ВАЛЕРИЕВА , Г. Неправомерна държавна помощ. De Jure. 2013, №1

17. ВАЛЕРИЕВА, Г. Елемент на държавна помощ при предоставянето на услуги от общ икономически интерес. De Jure.2013,№2, 75 - 86

18. ВАЛЕРИЕВА, Г. Видове държавни помощи с оглед на тяхната съвместимост с принципите на вътрешния пазар. Норма.2013.№7.,25-43

19. ГАНЕВ, Венелин. Учебник по обща теория на правото. В два тома. С., 1932–1938; Т. II, ч. I. С., 1939; 2. доп. изд. 1944.

20. ГОЛЕВА, Поля и МАРКОВ, Методи. Новата уредба на обществените поръчки. С., Труд и право, 2004.

21. ГОЛЕВА, Поля, ЛАЗАРОВ, Кино и РУСЧЕВ, Иван. Обществени поръчки. Законови изисквания и процедури. С., Труд и право, 2002.

22. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г. – Общество и право, 2012, № 9, с. 3–18 и Общество и право, 2012, № 10, с. 53–70

23. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Относно организационните финансови правоотношения – Правна мисъл, 1995,№2,95-98/съавт:Ев.Димитрова/

24. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България. Правен свят, 2011, № 9, 86-92

25. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Политиката на сближаване на Европейския съюз.Програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Общество и право. 2012, №3, 86-103

26. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Управлението на средствата от ЕС трябва да се възложи със закон на министъра на финансите. Правен свят, 24.05.2013, достъпна на: http://new.legalworld.bg/31000.upravlenieto-na-sredstvata-ot-es-triabva-da-se-vyzloji-sys-zakon-na-ministyra-na-finansite.html

27. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Държавни органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Норма, 2013, №6, 34-58

28. ГОЛЕМИНОВА, Савина. Трябва ли да има второ Министерство на финансите заради европейските фондове? Правен свят, 07.04.2014, достъпна на: http://www.legalworld.bg/35420.triabva-li-da-ima-vtoro-ministerstvo-na-finansite-zaradi-evropejskite-fondove.html

29. ГОТРОН, Жан-Клод. Европейско право: Студии по европейско право. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, Институт по европейско право, 2006.

30. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван Сл. Административен процес на НРБ. Производство и правораздавателен контрол върху администрацията. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски, 1981. 225 с.; 1986.

31. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван Сл. Административни нарушения и наказания [Процесуално-правен режим]. С., Наука и изкуство, 1981.

32. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван Сл. Административният акт. С., Наука и изкуство, 1985.

33. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван Сл. Проблеми на административното правораздаване. С., Наука и изкуство, 1976.

34. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван, КОСТОВ, Димитър и ХРУСАНОВ, Дончо. Административно право на Република България. Обща част. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 1989. .; Ново изд. С., Образование и наука, 1993. .; С., Сиби, 1999.; С., Сиби, 2001; 5. прераб. и доп. изд. С., Сиби, 2012.

35. ДИМИТРОВ, Добри. Административен процес. 4. прераб. и доп. изд. С., Сиби, 1999. 320 с.; С., Сиела, 2002. 547 с.; С., Сиела, 2003.

36. ДИМИТРОВ, Добри. Административен процес. Обща част. С., Сиела, 2007.

37. ДИМИТРОВ, Добри. Административен процес. Специална част. С., Сиела, 2007.

38. ДИМИТРОВ, Добри. Административно право. С., Сиби, 1999.

39. ДИМИТРОВ, Добри. Административно право. Обща част. 8. изд. С., Сиела, 2006.

40. ЕЛЕНКОВ, Александър, ЛАЗАРОВ, Кино и КЪНДЕВА, Емилия. Коментар на Административнопроцесуалния кодекс. С., Сиби, 2007.

41. ЖАКЕ, Жан-Пол. Институционно право на Европейския съюз. Превод от френски език. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 2007.

42. ЗАХАРИЕВА, Юлия Ив., ШИКОВА, Ингрид и НИКОЛОВ, Красимир. Европейски съюз. История, институции, политики. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2003.

43. ЗИНОВИЕВА, Дарина. Дискусионни тези в административното право и процес. С., СИМОЛИНИ, 2008..; 2. прераб. изд. С., Сиела, 2009. С., Сиела, 2012.

44. ЗИНОВИЕВА, Дарина. Компетентност на административните органи. С., Сиела, 2000.

45. КОСТАДИНОВ, Георги Д., ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван Сл. и ВОДЕНИЧАРОВ, Александър. Административно право на Народна република България. Специална част. С., Наука и изкуство, 1973.

46. КОСТОВ, Димитър и ХРУСАНОВ, Дончо. Административен процес на Република България. С., Сиби, 2001. 416 с.; 2. прераб. и доп. изд. 2011.

47. КОСТОВ, Д -. Контрол, надзор и проверка на изпълнението, УИ,С., 1997

48. КЪНДЕВА, Емилия. Административно правосъдие. С., Сиела, 2006.

49. КЪНДЕВА, Емилия. Административно правосъдие. Право и практика. С., Фенея, 2013.

50. КЪНДЕВА, Емилия. Оперативна самостоятелност в административната дейност. С., БАН, 1988.

51. КЪНДЕВА, Емилия. Публична администрация. С., Сиела, 1998. 406 с.; С., Сиела, 2003. 408 с.; 4. доп. изд. С., Сиела, 2007. 524 с.; С., Сиела, 2012.

52. КЪНДЕВА-СПИРИДОНОВА, Емилия. Управленско решение. С., БАН, 1978.

53. КЪНДЕВА-СПИРИДОНОВА, Емилия и СПИРИДОНОВА-ХЕХТ, Ивона. Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни. С., Сиела, 2006..; 2009.

54. КЪНДЕВА, Емилия и СПИРИДОНОВА, Ивона. Публично право. С., НБУ, 1997.; 2004.

55. КЮМЮРДЖИЕВ, Д., СЛАВОВ, П., Защита на конкуренцията. Държавни помощи, С., 2005,изд. Сиела,

56. ЛАЗАРОВ, Кино. Административно право. С., Фенея, 2000..; 2007.; 2009 ;2. прераб. и доп. изд. 2011.

57. ЛАЗАРОВ, Кино. Административно право и административен процес. С., Фенея, 2003.; 2012.

58. ЛАЗАРОВ, Кино. Административно право на Република България. С., Фенея, 2000.

59. ЛАЗАРОВ, Кино. За съответствието на административния акт с целта на закона. С., БАН, 1990.

60. ЛАЗАРОВ, Кино. Изисквания за законосъобразност на административните актове. С., Фенея, 1999.

61. ЛАЗАРОВ, Кино. Недействителност на административните актове. С., Наука и изкуство, 1986..; 2. прераб. изд. С., Сиела, 1998.; С., Фенея, 2000; 4. изд. С., Фенея, 2002.

62. ЛАЗАРОВ, Кино. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност. С., Фенея, 2000.

63. ЛАЗАРОВ, Кино и ТОДОРОВ, Иван. Административен процес. С., Сиела, 2009.

64. ЛАЗАРОВ, Кино и ТОДОРОВ, Иван. Административно право. С., Нова звезда, 2009.

65. МАТИСЕН, П. С. Р. Ф. Европейско право. Въведение. 8. прераб. и доп. изд. С., Сиела, 2007.

66. МАРКОВ, М., Ограничаване на конкуренцията от държавата, С., 2001, изд. Сиби,

67. МИХАЙЛОВА, М. Цел и целесъобразност в правото.С. 1983

68. МАТЕЕВА, Е.. Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство. - Съвременно право, 2008, № 3

69. НАТОВ, Николай, ПАНТЕВ, Пламен и БОРИСОВ, Орлин Н. Политики на Европейския съюз. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски, 2011.,

70. НОВИ моменти в административния процес според АПК. Автори: Димитър Костов, Емилия Къндева, Кино Лазаров, Дончо Хрусанов. С., Сиела, 2007.

71. ОСНОВИ на европейската интеграция. (Сборник лекции за следдипломен курс). Автори: А. Бакърджиева, В. Станчева, Д. Георгиев, Ж. Попова, И. Шипкова, К. Николов, П. Първанов, Р. Иванова, С. Нейков, Ф. Майерс. Под общ. ред. на Ружа Иванова. С., Център за европейски изследвания, 1994..; 2. изд. 1998.

72. ПОПОВА, Жасмин. Право на Европейския съюз. 2. прераб. и доп. изд. С., Сиела, 2011.

73. РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА,Изд.ОЦОСУР, Варна, 2010

74. РУСЧЕВ, Иван. Договорът за концесия. С., Софи-Р, 2000.

75. РУСЧЕВ, Иван. Нормативните актове – източник на частното право. С., Албатрос, 2010.

76. РУСЧЕВ, Иван. Административният и частноправният договор. Пазар и право, 2000, № 1,

77. СЕМОВ, Атанас. Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС. Сборник актове от Международната конференция, проведена на 10–13 септември 2009 г. в София под патронажа на министър-председателя на Република България и посланика на Френската република по проект на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски? „Актуални проблеми на прилагането на правото на ЕС от органите на съдебната власт и взаимодействието им със Съда на ЕО?. Превод, студия и коментар… С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски?, 2010.

78. СЕМОВ, Атанас. Какво трябва да знаем за Европейския съюз. Наръчник за работа с европейските институции и прилагането на Правото на Европейския съюз. С., Институт по Европейско право, 2008; 2010,

79. СЕМОВ, Атанас. Принципи на прилагане на правото на Европейския съюз. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция и Институт по европейско право, 2007

Средства за оценяване:

1 Т1 Тест

2 Т2 Презентация

3 Т3 Присъствие и участие