LAWN516 Английски език за юристи - III част

Анотация:

Целият Курс „Английски за юристи“ е съставен от четири части – една част за семестър по 40 академични часа и предоставя възможности на студенти с различно ниво на владеене на езика да задълбочат своите познания по юридически английски в различни клонове на правото. Акцентите в текстовете и материалите се подбират в зависимост от етапа на обучение по право, на който се намират студентите. В „Английски език за юристи – III „ фокусът се поставя върху терминология и теми на гражданското право, вкл. облигационно, семейно, вещно, трудово право, право на интелектуална собственост и т.н.

Обучениетовключва различни форми на учебна работа:

• Работа с учебната система “International Legal English” – Amy Krois Lindner

• Работа с учебни текстове при използване на речник.

• Работа с автентични юридически текстове (закони, договори) и дискусия по тях.

• Слушане и дискусия на радиопредавания на английски език, слушане с разбиране на подбрани лекции по право.

• Гледане и дискусия на филми с правна тематика.

• Изготвяне и представяне на презентации на правна тема.

• Самостоятелната работа протича успоредно с аудиторната и включва: четене и превод на текст с речник, домашни работи, заучаване на юридическа лексика и изрази.

Целта на курса е да се изградят у студентите знания по юридически английски език достатъчни за общуване с клиенти и колеги от други страни, както и за работа с документи, написани на английски език. Наред с това студентите се запознават със спецификата и нюансите на употреба на правните понятия в английския език. За студентите по право е важно да докажат на бъдещите се работодатели, клиенти и академичната юридическа общност, че владеят основните умения, необходими за бъдещото им професионално развитие като пълноправни членове на Европейския Съюз, които нямат езикова бариера и са в състояние да боравят с правни източници на английски език.

.

прочети още
Право

Преподавател(и):

 Ирина Димитрова  д-р
 Ина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Получават задълбочени познания по юридически английски език.

• Специфични правни термини на юридическия английски език без точни или пълни еквиваленти на български език.

2) могат:

• Могат да разбират, анализират и превеждат автентични писмени текстове в съответствие с усвоения учебен материал. В края на обучението по юридически английски език от студентите се очаква да четат, разбират и превеждат текстове и да развията умения за комуникация на правни теми (устна и писмена).


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка;

- "Английски език за юристи - I"Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В тази фаза на обучението по юридически английски се въвеждат основни понятия и теми по гражданско, облигационно, вещно, трудово право и право на интелектуална собственост, включително теми за договор, сключване на договор, видове договорни клаузи, представителство, consideration, въведение във вещното право, въведение в трудовото право, правото на интелектуалната собственост, защита на конкуренцията, изготвяне на договори на английски език.

Литература по темите:

Речници (общ английски език):

- (1) Английско-български речник – Николов, Н., ИК „Везни 4”

- (1) Английско-български / българо – английски речник – Колектив, ИК „Хермес”

- (2) Английско-български речник – Георгиева, Л., Георгиева, Ж., ИК „Колибри”

- (2) Английско-български речник – Шурбанова, Д., Рангелова, К., ИК „Труд”

- (2) PONS – българо-английски речник – Колектив, Издателство „PONS България”

- (3) Oxford Advanced Learner’s Dictionary (англо-английски) – Издателство “Oxford University Press”

- (3) Cobuild English Dictionary (англо-английски) –Издател „HarperCollins Publishers Ltd.”

- (2/ 3)Английски фразеологични глаголи – Стефанова, Н., ИК „Византия”

- (2/3)Английско-български речник на проблемните думи – Филипова, М., Издателство „Емас”

- (2/3)Най-употребяваните английски идиоми – Стефанова, Н., ИК „Византия”

Речници (юридическа терминология):

- (2/3)Английско-български юридически речник – Данов, Хр., ИК „Труд”

- (2/3)Българо-английски юридически речник – Балканджиева, Бл., ИК „Софи – Р”

- (2/3)Английско-български речник по право, финанси и търговия – Балканджиева, Бл., ИК „Абагар Велико Търново”

- (2/3) Английско-български речник по търговско право – Балканджиева, Бл., ИК „Софи –Р”

Граматики:

- (1) English Grammar in Use – Murphy, R., Cambridge University Press / Издателство „Просвета” (1992)

- (2) The OXFORD Reference Grammar – Грийнбаум, С., ИК „Труд и Прозорец”

- (3) Практическа Английска Граматика – Кацарова, В., Павлова, А., Издателство „Народна просвета”

Учебник

- (3) International Legal English – Amy Krois-Lindner and TransLegal

Средства за оценяване:

Писмени форми за текущо оценяване могат да бъдат тест, есе (на правна тема), курсова работа или писмена презентация на правна тема, както и по преценка на преподавателя - резюме или превод на правен текст.

Устна форма за текущо оценяване е устна презентация на правна тема, подбрана съобразно изучения материал до дадения момент през семестъра, с времетраене от 5 до 15 минути според модула на обучение.