LAWN515 Самостоятелна работа по Данъчно право

Анотация:

Самостоятелната работа по Данъчно право представлява самостоятелна разработка на студента, съдържаща преглед на разработената тема в известна на студента литература по Данъчно право и анализ на съществуваща съдебна практика на административни съдилища и Върховен административен съд.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Емилия Станкова  д-р
гл. ас. Здравко Славчев  
доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изготвянето на самостоятелна работа има за цел студента да придобие допълнителни практически умения свързани с усвояването на материалноправните данъчни норми, както и с възможността да разграничават различни хипотези на заобикаляне на данъчния закон.
Предварителни изисквания:

Студентите да са посещавали курса по Данъчно право, както и упражненията по Данъчно право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. Закон за управление на средствата от Структурните и Инвестиционни фондове на ЕС

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. „Данъчно право. Обща част. Данъчен процес”, трето преработено и допълнено издание; СТОЯНОВ, Иван Г.; „Фенея”, София, 2008, 12-190;

8. „Данъчно-осигурителен процес. Коментар ДОПК и ДОПК”, МИНКОВА, Ганета; ПЕТРОВ, Милен; Сиела, София, 2007, 341;

9. „Unlocking EU Law”, second edition; STOREY, Tony; TURNER, Chris; Hodder Education, London, UK, 2008; 19-558; printed in Malta;

10. Устройствен правилник на Министерството на финансите;

11. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функциониране на Европейския съюз;

12. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година;

13. Договор за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз.

14. Интернет-страница на Официален вестник на ЕС http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

15. Интернет-страница на Европейския съюз http://europa.eu/

16. Интернет-страница на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/

17. Интернет-страница на Народното събрание http://www.parliament.bg

18. Интернет-страница на Националното сдружение на общините в Република България http://www.namrb.org/

19. Интернет-страница на Националната агенция за приходите http://www.nap.bg/

20. Интернет-страница на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_bg.html

21. „Основи на правото”; ЗЛАТАРЕВ, Емил; БОЯНОВ, Георги; ВАСИЛЕВ, Атанас; МУЛЕШКОВА, Ирина; в два тома; издателска къща СИЕЛА, София, 1999;

22. „Данъчно право”, трето допълнено и преработено издание, СТОЯНОВ, Петко; издателство на Българската академия на науките, София, 1994;

23. „Данъчно облагане”, СТОЯНОВ, Велчо; Национален университетски център, Икономика на публичния сектор, Галик, София, 2000;

24.“Защита на финансово-данъчната система от правонарушения”, ВЛАДИМИРОВ, Румен, „Фенея”, София, 2005, 3-2001;

25. “Materials on International & EC Tax Law”, selected and edited by RAAD, van Kees, International Tax Center Leiden, 2001, pp.1617;

26. “Tax Policy Handbook”, edited by SHOME, Parthasarathi, Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington D.C., 1995; pp.318;

27.”United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries”, Department of Economic & Social Affairs, United Nations, New York, 2001, p.383;

28. Интернет-страница на Научен електронен архив на НБУ http://www.eprints.nbu.bg/;

29. „Английско-български, българо-английски речник. Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право”, КРЪСТЕВА, Добринка, София, Сиела, 2004, стр.806;

30. “Процесът по ЗАНН”, ПАНОВ Лозан; ИЛКОВА Ралица, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-385;

31. „Дискусионни тези в административното право и процес”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 7-346;

32. „Административен процес”, ЛАЗАРОВ Кино; ТОДОРОВ Иван, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 4-495;

33. „Административен процес. Обща част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.308;

34. „Административен процес. Специална част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.528;

35. Ангелов, А.С. Финансово право. 1970

36. Ангелов, А., Дерменджиев, И., Костадинов, Г. Административно право на НРБългария. С., 1967

37.Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Обща част. С.: Сиби, 2012

38. „Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове”, СТОЯНОВ Евгени, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-305;

39. „Лицензионни административни актове”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, 6-315;

40. Наказателен кодекс;

41. Наказателно-процесуален кодекс;

42. „Научни основи на съдебната експертиза. Теория, принципи, практика”, ФИЛИПОВ Й.; ФИЛИПОВ Р., ИК „Комливес-ЛМ”, София, 2006, стр.226;

43. „Данъчна система на България”, ГЕШЕВ Стоян; СТОЯНОВ, Иван; Институт по международно право, София, 2010, стр.320;

44. „Юридически факти в данъчното право”, СТОЯНОВ, Иван Г., ИК „Фенея”, София, 2011, стр.112;

45. “Приходна администрация. Събиране на публичните държавни вземания”, АЛЕКСАНДРОВА, Валентина, Издателство „Пропелер”, София, 2011, ІV-221;

46. „Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения”, ВИДОЛОВ, Иван; Фенея, София, стр.256;

47. “Автономия на данъчното право”, КУЧЕВ, Юри; издателство „ЛиСтра”, София, 2002, ІV-220