LAWN511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост

Анотация:

Учебната дисциплина “Международно-правна закрила на интелектуалната собственост” е предназначена да формира знания относно международната закрила на обектите на интелектуалната собственост. Изучават се основополагащите в тази област конвенции : Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост и Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуството, с техните основни принципи и институти. Разглеждат се най-значимите договори в областта на патентното право – Договорът за патентно коопериране и Европейската патентна конвенция. Важно място се отделя на процедурите за международна регистрация на останалите обекти на индустриална собственост – марки, съгласно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките и на Протокола към нея и промишлен дизайн, съгласно Хагската спогодба относно международното депозиране на промишления дизайн. Акцентира се на въпросите, свързани с правната регламентация и произтичащите от регистрацията права на марката и дизайна на Общността. Излагат се основните характеристики и на споразуменията, администрирани от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/.

Преподаването предвижда и запознаване с международно-правната закрила на авторското право, както и на сродните му права, регламентирани в Римската конвенция за закрила на изпълнителите, производителите на звукозаписи и радио- и телевизионните организации. Изучават се договорите на СОИС в областта на авторското право, както и Директивите, хармонизиращи авторското право в Европейския съюз. Особено внимание се отделя на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху обектите на интелектуалната собственост.

Чрез изучаване на дисциплината “Международно-правна закрила на интелектуалната собственост” СЕ ЦЕЛИ студентите да се запознаят с международния правен режим на различните обекти на интелектуалната собственост.

Преподаването на учебната дисциплина и учебната програма са органически свързани със съдържанието на международните договори в областта на интелектуалната собственост.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да получат знания за международно-правната закрила на обектите на интелектуалната собственост чрез изучаване на съответните международни договори, които ги регламентират; умения за работа с международните договори в тази област; способности за анализиране и прилагане на международните договори по отношение на различните обекти на интелектуалната собственост, както и нагласа за работа в тази област.
Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили курса по авторско право, право на индустриална собственост и международно публично право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС „МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”

1. Същност на интелектуалната собственост и нейното място в националната правна система. Нематериална природа на обектите на интелектуалната собственост.

2. Възникване и развитие на международната закрила на интелектуалната собственост.

3. Източници на международно- правната закрила на интелектуалната собственост. Световна организация за интелектуална собственост.

ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4. Правна закрила на изобретението. Патентоспособно изобретение. Производство в Патентното ведомство по издаване на патент. Правна същност на патента. Прекратяване действието на патента. Нарушение на патентни права. Прилагане правата на патентопритежателя.

5. Общ преглед на водещите патентни законодателства – Германска, Романска, Британска и Американска патентна система.

6. Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост – обща характеристика. Принципи.

7. Договор за патентно коопериране – обща характеристика. Процедури.

8. Общ преглед на законодателството на Европейския съюз – международни договори, роля на Съда на Европейския съюз.

9. Европейска патентна конвенция – заявяване, издаване и действие на патента. Връзка между Договора за патентно коопериране и Европейската патентна конвенция.

10. Същност, стопанско значение и функции на марките. Производство в Патентното ведомство по регистрация на марка. Съдържание на изключителното право върху регистрирана марка. Прекратяване действието на регистрацията. Нарушение на изключителното право.

11. Мадридска спогодба и Протоколът към нея за международна регистрация на марки. Процедура по регистрация.

12. Правна същност на марката на Общността. Регламентация.

13. Процедура по регистрация. Права, произтичащи от регистрацията. Обжалване на решенията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Връзка между Мадридската система и марката на Общността.

14. Прилагане на правата, произтичащи от марката на Общността. Процедури за установяване на нарушение върху правата на марка на Общността.

15. Географски означения - определение. Правна закрила. Марка и географско означение. Международна регистрация на наименованията за произход.

16. Промишлен дизайн - определение. Изисквания за регистрация. Процедура в Патентното ведомство по регистрация на промишлен дизайн. Съдържание на изключителното право върху регистриран дизайн. Прекратяване действието на регистрацията. Нарушение на изключителното право.

17. Хагска спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни.

18. Правна същност на дизайна на Общността. Регламентация.

19. Процедура по регистрация. Права, произтичащи от регистрацията. Обжалване на решенията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Нарушение на правата, произтичащи от регистриран дизайн.

20. Международна закрила на интегралните схеми. Договор на СОИС.

21. Спогодби за класификации на изобретенията, марките и промишления дизайн.

АВТОРСКО ПРАВО

22. Международно- правна закрила на авторското право. Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуството – обща характеристика.

23. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континентално разбиране за авторско право.

24. Международно-правна закрила на сродните права – Римска конвенция за закрила на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации.

25. Договори на СОИС в областта на авторското право и сродните му права.

26. Хармонизиране на авторското право в Европа. Директиви, хармонизириащи авторското право в ЕС.

27. Правна същност и проблеми на информационното общество.

28. Споразумение за свързаните с търговията права върху интелектуална собственост /Договор ТРИПС/.

Литература по темите:

1. Павлова, М., Патентно право на Р България, СОФИ-Р, С., 2000.

2. Манева, В. Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза, Изд. СИЕЛА, С., 2017.

3. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002.

4. Лекова, Т., В. Германова, Е. Табова, М. Недялкова, Международна закрила на изобретенията- процедура РСТ, ИНФОРМА ИНТЕЛЕКТ, С., 1996.

5. Каменова, Цв. Авторско право-международно и национално, Изд. ИПН при БАН, С., 2004 г.

6. Караянев, П., Международни конвенции за интелектуалната собственост, кн. І и ІІ, ИНФОРМА ИНТЕЛЕКТ, С., 1994.

7. Манева, В. Лисабонският договор и прилагане правата на интелектуална собственост, -Правна мисъл, 2012, бр. 3.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущата оценка се формира от оценките, получени от проведените през семестъра 2 теста събеседване. Ако общата оценка от тях е Мн. добър 4.50, студентът се освобождава от изпит.

За останалите, изпитът по дисциплината се провежда в сесията, в устна форма, върху 3 въпроса- два теоретични и един практически въпрос, като времето за подготовка е 15 минути.