LAWN507 Упражнения по Данъчно право

Анотация:

СТАТУТ НА КУРСА: Задължителна дисциплина.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Дисциплината "Данъчно право" се изучава от студентите специалност "Право" през шести семестър. Студентите ще се запознаят задълбочено с принципите, основните понятия и правната уредба на данъчните задължения и облекчения в Република България.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:

Обучението включва лекции, семинари, разрешаване на казуси, попълване на годишни данъчни декларации, въпроси на прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, жалби по повод определени данъчни задължения и др.

ДАНЪЧНО ПРАВО ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

доц. Емилия Станкова д-р

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Анотация:

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Подготовка на юристи за практическо участие в прилагането на данъчно правните норми. С придобитите знания и умения те ще могат да се реализират като съдии в процеса на административното обжалване, адвокати - при защита правата на данъкоплатците, данъчни органи - при определяне на данъчните задължения на данъчните субекти, юристи и специалисти в данъчната администрация.

Компетенции:

След изучаване на дисциплината студентите ще са придобили знания и умения за работа като съдии, адвокати, юрисконсулти и данъчни инспектори, също така и за указване на правна помощ на данъчните субекти по повод спазване на данъчното законодателство.

Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите трябва да са завършили курса с административно право и процес, финансово право, търговско право.

Форми на провеждане:

Редовен

Учебни форми:

Лекция

Език, на който се води курса:

Български

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КУРСА:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли.

2. Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания.Видове данъци.

3. Основни понятия в данъчното право. Субект на облагане. Данъчен субект. Облагаема основа. Данъчна ставка. Данъчни привилегии.

4. Източници на данъчното право. Обща характеристика. Видове източници. Решения на Конституционния съд. Решения на Върховния административен съд. Международни договори.

5. Данъчни правни норми - същност, структура, видове. Влизане в сила и действие. Тълкуване на данъчните правни норми.

6. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Видове данъчни правоотношения. Данъчна правосубектност. Юридически факти и фактически състави.

7. Субекти на данъчни задължения. Видове субекти. Основни права и задължения на данъчните субекти. Правоприемство. Прехвърляне на задължения.

8. Данъчна администрация. Структура, организация и правомощия. Видове данъчни актове.

9. Обекти на данъчното облагане. Доходът, печалбата, вещите и интелектуалната собственост като обект на облагане. Доставките и услугите като обект на данъчно облагане.

10. Данъчен процес. Обща характеристика и нормативна основа. Участници в данъчния процес. Права и задължения. Видове данъчни производства.

11. Данъчен ревизионен акт. Обща характеристика. Условия за действителност.

12. Обжалване на данъчния ревизионен акт по административен ред. Правомощия на висшестоящия данъчен орган.

13. Обжалване на данъчните актове пред съда. Правомощия на окръжния съд. Касационно обжалване.

14. Изменение на данъчни задължения определени с влезли в сила данъчни актове.

15. Обезпечителни мерки в данъчния процес. Понятие и видове. Правна защита срещу незаконосъобразни обезпечителни мерки.

16. Принудително изпълнение на данъчните задължения. Органи. Способи. Защита срещу принудително събиране. Спиране на принудителното събиране.

17. Разсрочване и отсрочване на данъчни вземания. Погасяване по давност.

18. Данъчни нарушения и престъпления. Производство по установяване на данъчните нарушения и престъпления. Принудителни административни мерки.

19. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Субекти и данъчно задължени лица. Обект на облагане. Видове корпоративни данъци.

20. Облагаема печалба. Определяне размера на облагаемата печалба. Преобразуване на финансовия резултат. Данъчни облекчения.

21. Данъци удържани при източника. Видове. Данъчни размери.

22. Внасяне на корпоративните данъци. Авансови вноски. Срокове. Преотстъпване на данъка.

23. Правен режим на данъка върху общия доход. Обща характеристика. Субекти и данъчно задължени лица. Облагаеми и деоблагаеми доходи.

24. Източници на доходи при данъка върху общия доход. Облагаем годишен доход. Облагане с патентен данък.

25. Облагане на доходите от трудови правоотношения. Данъчна основа. Облагане на доходите от стопанска дейност, от продажба и замяна на недвижимо имущество, от наем рента и аренда. Данъчни облекчения.

26. Определяне на данъка върху общия доход. Авансово внасяне. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.

27. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти. Обща характеристика. Обекти на облагане и данъчна оценка. Деклариране на имота. Внасяне на данъка.

28. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане. Деклариране на облагаемото имущество. Данъчни привилегии.

29. Данък върху превозните средства и пътен данък. Правен режим на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Субекти и обект на облагане. Задължение за деклариране. Размер на данъка и внасяне.

30. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Обща характеристика. Субекти. Данъчна регистрация.

31. Обект на облагане с данък върху добавената стойност. Облагаеми, необлагаеми и освободени доставки. Данъчен период, данъчна ставка и данъчна основа при данъка върху добавената стойност. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Внасяне на данъка. Документация и отчетност.

32. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Субекти. Данъчна регистрация. Обект на облагане. Данъчен период и данъчни ставки. Внасяне на данъка.

33. Данъчни задължения на чуждестранни лица.

34. Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Обща характеристика.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИТЕ:

СРЕДСТВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Курсова работа, тест участие в семинар

ГРАФИК НА КУРСА: E-студент

Виртуално обучение

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Здравко Славчев  
доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

СТАТУТ НА КУРСА: Задължителна дисциплина.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Дисциплината e насочена към запознаване на студентите с принципите, основните понятия и правната уредба на Данъчното право в Република България.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението включва лекции, семинари, решаване на казуси

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Целта на дисциплината е да подготви студентите за прякото им участие в дейности по повод прилагането на данъчните правни норми в контролните функции на държавните и други органи, както и в управленските сфери на дейност в държавния и гражданско правния сектор на стопанството.

Данъчно право

Основни цели и задачи на семинарните занятия по учебната дисциплина „Данъчно право”

Обща характеристика на курс за упражнения към курс „Данъчно право”

Образотелните стандарти за придобиване на юридическа квалификация и правоспособност са нормативно установени в Постановление на Министреския съвет № 75 от 05.04.1996 г. (изм. и доп. с ПМС № 159 от 20.06.2001 г.).

Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Право" на образователната и квалификационна степен „магистър” се извършва чрез изучаване на задължителни дисциплини с обща продължителност не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа.

Задължителна учебна дисциплина е Финансово право.

Изучаването му осигурява фундаментална подготовка, необходима за

придобиване на професионалната квалификация „юрист”, а полагането на изпити по тази учебна дисциплина е задължително за студентите.

Съществено съдържание от изучаваното е в основата на държавния изпит по публичноправни науки.

Студентите в Програма „Право” на НБУ получават не само добра теоретична, но и нужната им практическа подготовка за непосредствено осъществяване на юридически функции.

Обучението в лекционния курс се допълва от семинарните занятия по „Данъчно право”, по време на които студентите имат възможност да задават въпроси, да излагат мнения, да вземат становища по конкретни казуси, да изясняват съществуващи неясноти, да затвърждават юридическите си познания.

Основни цели и задачи на семинарните занятия по „Данъчно право” –

Задачата е да осигури възможност на студентите да затвърдят познанията си, придобити по време на основния лекционен курс.

Възможността да задават въпроси, да излагат мнения, да коментират хипотези, да излагат становища по конкретни казуси, да участват в разисквания по зададен въпрос или инцидентно да обективират юридическите си познания е полезен модел за обучително развитие.

Целта е чрез овладяване на основен обем от знания самостоятелно да могат да решават конкретни житейски казуси.


Предварителни изисквания:
Задачата е да осигури възможност на студентите да затвърдят познанията си, придобити по време на основния лекционен курс.

Възможността да задават въпроси, да излагат мнения, да коментират хипотези, да излагат становища по конкретни казуси, да участват в разисквания по зададен въпрос или инцидентно да обективират юридическите си познания е полезен модел за обучително развитие.

Целта е чрез овладяване на основен обем от знания самостоятелно да могат да решават конкретни житейски казуси.

Механизъм на изложението по време на семинарните занятия –

Теоретичната подготовка и специфичните интереси на студентите определят насочеността при провеждане на всяко конкретно семинарно занятие. В значителна степен основните насоки в дискусията се определят от въпросите на присъстващите.

По време на семинарните занятия по „Данъчно право” се акцентира не върху механичното възпроизвеждане на текстове от закона, а преди всичко се цели осъзнаване на основните принципи в конкретните норми и разбиране същината на регламентираните обществени правоотношения.

Директна цел -

Същината на семинарните занятия е преподавания материал да бъде поднесен достъпно и разбираемо. На вниманието на присъстващите студенти се представят примери от всекидневната практика. Илюстрират се специфичните юридически термини. Разясненията се дават опростено, за да могат студентите да ги разберат, въприемат и усмислят.

Индиректна цел –

Натрупването на обем от юридически знания и осигуряване по време на семинарните занятия по „Данъчно право” на студентите условия и възможност за самостоятелна изява, укрепва вътрешното им самосъзнание за необходимостта от спазване и съобразяване с действащите финансово-правни норми.

Корелативна цел –

Познанията за метода на равна регламентация, основните източници на финансовото право, особеностите на отчетническата имуществена отговорност, реда за възстановяване на причинените щети, взаимодействието между контролни органи от различен вид и не на последно място ясното съзнание за неблагоприятните последици от възможна неправомерност допринасят за формиране на особен вид корелативно юридическо мислене сред студентите. То се изразява в познаване на многобройните и разнопосочни последици от въздействието на финансово правните норми върху останалите норми на действащото ни право.

Полезност на семинарните занятия по „Данъчно право” –

Трябва да се подчертае необходимостта от правна култура в областта на финансовите правоотношения. Последиците от неспазване предписанията на финансово-правните норми имат неблагоприятно обществено отражение. Разходват се незаконосъобразно публични средства, кредитни институции се поставят под особен надзор от централната банка, предприемат се действия за изясняване действителните размери на причинените вреди, ангажира се наказателна, административна или имуществена отговорност на виновните лица.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичното изложение на семинарните занятия следва основното изложение на темите в лекционния курс.

Литература по темите:

Препоръчителна библиография за самоподготовка на студентите или за подготовка на предварително зададени им въпроси в семинарните занятия по „Данъчно право”

Основни източници:

дишник на Център по публична администрация. Съвременни

предизвикателства пред публичната администрация.

Съставител: Николай Арабаджийски. НБУ, София, 2009. ISSN

1313-476: http://ebox.nbu.bg/publichna_administraciq/

Държавно и публично управление. Николай Арабаджийски. НБУ,

София, 2014, ISBN 978-954-535-582-34, 304

Пари, банки и капиталови пазари. Татяна Хубенова. НБУ, София,

2001. 110 стр. ISBN 954-535-085-7

Международна икономика. Стефан Стефанов. НБУ, София, 2002,

2005. 346 стр. ISBN 954-535-111-Х

Основи на счетоводството. Трифон Трифонов. НБУ, София,

2002. 516 стр. ISBN 954-535-225-6.

Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров,

Нинел Нешева-Кьосева. НБУ, София, 2005. 195 стр. ISBN

954-535-113-6.

Проф. Петко Стоянов – „Данъчно право”, изд. „БАН”, С., 1994 г.

Проф. Страшимир Кучев – “Данъчен ревизионен акт съставен при редовна отчетност”, книга първа, изд. “ЛиСтра”, С., 2000 г.

Проф. д-р Кино Лазаров – “Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност”, изд. “Фенея”, С., 2000 г.

Проф. Любен Караниколов – “Данъчният облагателен акт”, изд. “Информа-Интелект”, С., 1995 г.,

Любен Велинов – „Погасителна давност по българското частно право”, изд. „Фенея”, С., 2007 г.

Здравко Славчев – “Президентският указ за опрощаване на публични държавни вземания”, сп. “Административно правосъдие”, кн. 4/2005 г.

Здравко Славчев – „Особености на изпълнителното данъчно-осигурително производство”, сп. „Общество и право”, кн. 9/2007 г.

Здравко Славчев – “Съдебният контрол в данъчния процес”, сп. „Административно правосъдие”, кн. 6/2001 г., стр. 56 и сл.

Здравко Славчев – „Актът за частно държавно вземане”, сп. „Административно правосъдие”, кн. 1/2007 г., стр. 27 -33

Здравко Славчев – “Претърсване и изземване в данъчния процес”, сп. „Търговско право”, кн. 1/2002 г., стр. 47 и сл.

Здравко Славчев – “Отговорността на данъчната администрация за незаконосъобразни актове и действия", сп. „Български законник”, кн. 2/2002 г., стр. 119 и сл.

Здравко Славчев – “Данъчният орган не правораздава” сп. „Български законник”, кн. 11/2002 г., стр. 60 и сл.

Здравко Славчев – “Обхват на данъчната ревизия”, сп. „Финанси и право”, кн. 9/2002 г., стр. 66 и сл.

Здравко Славчев – “Поправка на очевидна фактическа грешка в данъчни актове”, сп. „Финанси и право”, кн. 9/2005 г., стр. 65 и сл.

Здравко Славчев – “Ревизионният доклад”, сп. „Финанси и право”, кн. 5/2006 г., стр. 61 и сл.

Здравко Славчев – “Заличаване на данъчната регистрация”, в. „Седмичен законник”, бр. 7/2002 г., стр. 5

Здравко Славчев – “Вписване на промени в данъчния регистър”, в. „Седмичен законник”, бр. 10/2002 г., стр. 4

Здравко Славчев – “Необжалваеми данъчни актове”, в. „Седмичен законник”, бр. 25/2004 г., стр. 5

Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев – „Изменение на данъчни и осигурителни задължения”, изд. „Фенея”, С., 2007 г.

Спомагателна литература:

Проф. Иван Апостолов – „Облигационно право”, част първа – Общо учение за облигацията, фототипно издание, изд. „БАН”, С., 1990 г.

Проф. Цанка Цанкова – „Фактическото съпружеско съжителство и българското семейно право”, изд. „Фенея”, С., 2000 г.

Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев – „За прехвърлянето на публично-правните задължения на едноличен търговец при прехвърляне на търговското му предприятие”, сп. Търговско право”, кн. 3/2007 г., стр. 19-22 и сп. „Търговско и конкурентно право”, кн. 12/2007 г., стр. 11-15

Поля Голева, Цветана Каменова, Красен Стойчев – „Юридически лица с нестопанска цел – правен режим”, изд. Български център за нестопанско право и Институт за правни науки при БАН, С., 2003 г.

Валентина Попова – “Прихващане”, Материалноправни проблеми, второ издание, изд. “Фенея”, С., 2002 г.

Соломон Розанис – “Имуществени отношения”, изд. “Фенея”, С., 1994 г.

Соломон Розанис – “Задълженията на наследството и приемането по опис”, сп. “Собственост и право”, кн. 10/2003 г.

Соломон Розанис – „Съвременни разрешения на традиционни правни хипотези”, второ допълнено и преработено издание, изд. „Фенея”, С., 2003 г.

Валентин Русев – „Налагането на имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата не може да бъде безразборно”, сп. „Български законник”, бр. 10/2007 г.

Григор Григоров – „Вливане и сливане на търговски дружества”, изд. „Фенея”, С., 2001 г.

Жени Вълчева и Румен Янков – “Проблемът за солидарната отговорност на поръчителя”, сп. “Търговско право”, кн. 4/1995 г.

Албена Койчева – “Наследяване на предприятието на едноличен търговец”, сп. “Собственост и право”, кн. 9/2001 г.

Снежана Сапунджиева – ”Проблеми на изпълнението срещу държавни учреждения в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека”, сп. „Адвокатски преглед”, бр. 7/2007 г.

Стоян Гешев – “Междудържавни договори на Република България за избягване на двойно данъчно облагане”, ИК “ТедИна”, В., 1995 г.

Средства за оценяване:

По време на семинарните занятия студентите могат да упражнят знанията си, да вземат активно участие посредством становища, изразяване на мнения, оспорване на твърдения...

Текущото оценяване е на база активност и участие при разискване на темите и въпросите поставени във всяко отделно семинарно занятие.