LAWN505 Упражнения по Облигационно право

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът „Упражнения по Облигационното право“ по съдържание и организация следва непосредствено и систематично лекционния курс по Облигационно право.

• Курсът има за цел да подпомогне усвояването на учебния материал чрез последователно, внимателно и детайлно разглеждане на отделните теми от лекционния курс.

• Цели се създаване на трайни познания по основните институти на облигационното право, разбиране на принципите и институтите на облигационното право, създаване на интерес към проблемите на облигациионното прово.

• Курсът е предназначен и разработен спрямо изискванията и очакванията към студените при приключване на цялостия курс по дисциплината Облигационно право и подготовка за изпита.

• Курсът дава възможност за допълнителна пряка работа със студентите; за насърчаване и стимулиране активността на студентите чрез възлагане на теми и въпроси за разработка, проучване на съдебна практика, обсъждане, участие в решаване на казуси, поставяне на въпроси, др. ;

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Силвия Цонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След завършване на курса студентите трябва да знаят и разбират основните и принципни постановки на договорите, свързани с тяхното сключване, изменение, прекратяване; същността и спецификите на отделните видове договори; въпросите на възникването, изпълнението и погасяването на облигационни задължения; въпросите и особеностите на неизпълнението на договорните задължения и неговите последици; материята на извъндоговорните източници на облигационни отношения - непозволеното увреждане, неоснователното обогатяване и водене на чужда работа без поръчка.

2) могат:

- да работят действащи нормативни актове в областта на облигационното право като откриват приложимата и съотносима към определен въпрос правна уредба;

- да анализират и тълкуват съответните правните норми;

- да решават казуси;

- да правят съпоставки между отделни правни инстутути и фигури;

- да придобият и развият умения по търсене и четене на съдебна практика по конкретен въпрос и способност за извеждане на правни решения, за концентрирано резюме, съпоставка и критичен анализ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва успешно да са завършили курса по Гражданско право – обща част и Вещно правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за облигационно право /ОП/

2. ОП и другите дялове на гражданското право. ОП и търговското право. ОП и трудовото право. ОП и осигурителното право. Какво специфицира ОП?

3. Източници на ОП като обективно право

4. Облигационно отношение –понятие, същност, елементи съдържание, възникване и прекратяване

5. Източници и класификация на източниците на ОО

6. Претенция, притезание, дълг и отговорност

7. Договор – понятие, правна същност, елементи на договора.Договор в договора. Отграничаване на договора от административния акт

8. Договорът в ОП и в другите отрасли на правото – търговско, трудово, наказателнопроцесуално, административно

9. Видове договори на ОП

10. Договорна свобода – същност и нейните ограничения

11. Сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договор

12. Принуда за сключване на договора

12. Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки

13. Форма на договора, видове и значение на формата

14. Преддоговорни отношения и culpa in contrahendo

15. Предварителен договор

16. Правно действие на договора.Договор в полза на трето лице

17. Специални правила за договорите с потребителите

18. Понятие за престация и видове престации

19. Определяне на престациите. Неравноправни клаузи в договорите с потребителите

20. Родово и индивидуално определена престация

21. Парична престация

22. Престация за лихва

23. Изменение на страните по облигационното отношение – промяна на кредитора – цесия

24. Изменение на страните по облигационното отношение – промяна на длъжника

25. Изпълнение – понятие, правна същност

26. Време и място на изпълнението

27. Активен и пасивен субект на изпълнението

28. Частичното изпълнение и за поредността на изпълнението при няколко задължения

29. Погасяване на задълженията – понятие, видове, обща характеристика

30. Даване вместо изпълнение (datio in solutum)

31. Прихващане на насрещни задължения (компенсация)

32. Подновяване, опрощаване, сливане

33. Прекратяване, отказ и отмяна на договора

34. Неизпълнение – понятие, форми, причини и последици. Принципи на правната уредба на неизпълнението

35. Обективна невъзможност за изпълнение на задължението

36. Виновна невъзможност за изпълнение на задължението

37. Компенсация на вини

38. Забавено изпълнение

39. Лошо изпълнение

40. Забава на кредитора. Паралел между забава на кредитора и компенсацията на вини

41. Разваляне на двустранни договори –общи положения Предпоставки на развалянето на договори

42. Действие на развалянето на договори. Недопустимост на развалянето

43. Понятие за вреда. Видове вреди. Причинна връзка между неизпълнението и вредите

44. Задължението за обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението

45. Правна същност, предпоставки и съдържание на договорната отговорност. Освобождаване от договорна отговорност

46. Неустойка

47. Задатък

48. Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор

49. Специално право на задържане

50. Суброгация

51. Солидарни задължения – възникване, същност, външни и вътрешни отношения

52. Обезпечения на вземанията – общи положения. Видове обезпечения

53. Упражняване на правата на длъжника от кредитора му

54. Отменителен иск

55. Поръчителство

56. Общи положения на реалните обезпечения

57. Ипотека

58. Залог

59. Общи положения на прехвърлителните договори

60. Договор за продажба – обща характеристика, отграничение от сходни договори

61. Задължения на продавача

62. Неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост и последиците от това

63. Отговорност на продавача за лошо изпълнение и последиците от това

64. Цената и нейното определяне. Задължения на купувача и последици от неизпълнението им.

65. Особени видове продажби - покупко-продажба на изплащане; договор за периодични доставки; договор за продажба сключен извън търговския обект; продажба с опитване; продажба от разстояние

66. Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

67. Продажба на наследство

68. Договор за замяна

69. Договор за дарение – понятие, обща характеристика, действие

70. Видове дарение. Дарение и спонсорство.Отмяна на дарение. Тежест при дарението

71. Договор за наем – обща характеристика

72. Задължения на наемодателя и последици от неизпълнението им

73. Задължения на наемателя и последици от неизпълнението им

74. Пренаемане. Прекратяване на договора

75. Специални правила на наема на имоти, които са държавна или общинска собственост

76. Договор за аренда. Специфика на арендата в земеделието

77. Договор за придобиване на частично право на ползване (тайм шеринг)

78. Заем за потребление

79. Заем за послужване

80. Договор за извършване на дейност. Договор за услуги

81. Договор за аутсорсинг

82. Договор за изработка – общи положения и задължения на страните по договора. Проблемът за риска. Прекратяване на договора

83. Договор за поръчка

84. Договор за възлагане на управление (менъджерски договор)

85. Договор за влог

86. Договор за дружество – обща характеристика. Разграничение между гражданско и търговско дружество

Вътрешни отношения между съдружниците при договора за дружество

87. Управление и представителство при договора за дружество

88. Спогодба – материалноправни и процесуалноправни въпроси

89. Водене на чужда работа без поръчка – общи положения и видове. Оправдано водене на чужда работа без поръчка. Неоправдано водене на чужда работа без поръчка

90. Престационна кондикция

91. Непрестационна кондикция

92. Непозволено увреждане – правна уредба, терминология, генерална клауза, вина и гаранционен фонд

93. Непозволеното увреждане като фактически състав

94.Деяние и противоправност. Основания, изключващи противоправността

95. Вина и деликтоспособност

96. Деликтна отговорност – същност, функции, субекти.Договорна и деликтна отговорност. Деликтна и наказателна отговорност

97. Неизбежна отбрана и крайна необходимост

98. Граници на отговорността – причинната връзка. Съпричиняване на вреди от пострадалия

99. Отговорност за вреди, причинени от недееспособни

100. Отговорност на възложителя на работа за вреди, причинени от изпълнителя

101. Отговорност за вреди, причинени от вещи

102. Отговорност на държавата и общините за вреди

103. Отговорност за вреди, причинени от дефект на стоки

104. Отговорност за вреди, причинени на околната среда

105. Отговорност за вреди, причинени при упражняване на определени дейности

106. Съпричиняване на вреди от неколцина

107. Обезщетяване на имуществени вреди при деликт

108. Обезщетение на неимуществени вреди при деликт

109. Граждански иск в наказателния процес – адхезионен процес. Проблемът за колизията на правната уредба на наказателния и гражданския процес

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Голева, П. Облигационно право. пето допълнено и преработено издание, Издателство “Фенея” 2012 г., С.

• Марков, М. Облигационно право, Сиби, 2013

• Калайджиев, А. Облигационно право 2010 - обща част, Сиби

• Кожухаров, Ал. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение, Юрипрес, 2002

• Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, Юрипрес, 2002

• Сукарева, Зл., Йосифова, Т. Облигационно право. Фенея 2011

Средства за оценяване:

тест, казус, писмено изложение