LAWN503 Упражнения по Наследствено право

Анотация:

Учебната дисциплина ‘Наследствено право’ е задължителна за студентите от НБУ.Хорариумът е съобразен с Държавните изисквания за специалността ‘право’.Състои се от лекции и упражнения.

Учебната дисциплина обхваща материята на наследственото право.Темите следват институтите на наследственото право по Закона за наследството.Освен общите положения,отнасящи се до този дял на гражданското право,лекционният курс разглежда основните понятия на наследственото правоприемство. Разглежда се материята на наследяването по закон,наследяването по завещание,придобиване на наследство и делба на наследство.Разглеждат се допълнителните наследствени права и особените правила на наследяването,свързани с особения обект на правоприемство - реституираните имоти,авторските права,търговските предприятия и др.

Семинарните занятия се провеждат в обсъждане и решаване на казуси,чиято цел е да се затвърдят и проверят знанията от лекционния курс и самостоятелната подготовка на студентите,да добият практически умения по тълкуването и прилагането на закона.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

Студентите са запознати с действащото законодателство във връзка с наследствено-правните отношения. Добиват знания по основните институти на наследственото право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са изучили Обща теория на правото, Римско частно право, История на българската държава и и право, Конституционно право, Гражданско право – обща част и Администрация на правозащитните органи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВЪПРОСНИК

по Наследствено право

1. Понятие за наследствено право.

2. Наследяване. Наследство – съдържание, откриване на наследството.

3. Наследодател. Наследник и заветник. Право нанаследяване.

4. Способност за наследяване. Недостойнство.

5. Наследяване по закон – кръг и ред на наследниците.

6. Размер на наследствените дялове.

7. Наследственоправно положение на съпруга.

8. Наследяване по право на заместване.

9. Особени права на наследниците по закон и по завещание.

10. Преминаване на имуществото към държавата и общините.

11. Завещание – понятие и характеристика.

12. Активна и пасивна способност при завещанието.

13. Съдържание на завещанието.

14. Нотариално завещание.

15. Саморъчно завещание.

16. Ограничение на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част.

17. Отменяне на завещанието.

18. Нищожност на завещанието.

19. Унищожаемост на завещанието.

20. Изпълнител на завещанието.

21. Приемане на наследството.

22. Приемане на наследството по опис.

23. Отказ от наследство.

24. Наследствена трансмисия.

25. Отношения между сънаследниците – наследствена общност.

26. Отношения между наследниците и третите лица – отговорност за задълженията и заветите.

27. Делба на наследство – общи положения, видове, действие.

28. Доброволна делба.

29. Съдебна делба.

30. Разпределяне на имуществото между наследниците, извършено приживе на наследодателя.

Литература по темите:

I.УЧЕБНИЦИ

1.Меворах,Н.Семейно право,София 1962 г.

2.Ненова,Л.Семейно право на Република България,София,1994 г.

3.Тасев,Хр.Българското наследствено право,София1995 г.

II.МОНОГРАФИИ

1.Венедиков,П.Въпроси на съпружеската имуществена общност,София 1994 г.

2.Венедиков,П.Запазена част в наследството,София 1998 г.

3.Гоцев,В.Имуществени отношения между съпрузите,София 1988 г.

4.Константинов,Д.Произходът на българското семейно право,София 1973 г.

5.Меворах,Н.За недействителния брак,София 1962 г.

6.Ненова,Л.Вината в българското семейно право,София 1983 г.

7.Ненова,Л.Разводът и децата.,София 1995 г.

8.Станева,А.Ограничаване и лишаване от родителски права,София 1990 г.

9.Станева,А.Представителни и попечителски функции на родителите,София 1992 г.

10.Цанкова,Ц.Промените в наследственото право,София 1994 г.

11.Цанкова,Ц.Наследяване по закон,София 1989 г.

12.Цанкова,Ц.Завещанието в българското наследствено право,София 1995 г.

13.Цанкова,Ц.Фактническото съпружеско съжителство и българското семейно право,София 2000 г.

Средства за оценяване:

Казус; тест.