LAWN501 Упражнения по Семейно право

Анотация:

Учебната дисциплина ‘Семейно право’ е задължителна за студентите от НБУ. Хорариумът е съобразен с държавните изисквания за специалност ‘право’.Състои се от лекции и упражнения.

Учебната дисциплина обхваща материята на семейното право.Темите следват системата на Семейния кодекс.Материята е разпределена на основата на трите основни юридически факта на семейното право - брак, произход и осиновяване. Изясняват се различните семейноправни отношения - тяхното възникване, съдържание, прекратяване и актуалните проблеми на нормативната уредба.Обхванати са също заместващите семейни грижи и отношения - настойничество и попечителство,които имат комплексен характер - гражданскоправен, административноправен и семейноправен.

Институтите на семейното право се разглеждат последователно в лекционен курс и на семинарни занятия. Последните се провеждат чрез обсъждане и решаване на казуси. Целта е да се проверят и затвърдят знанията от лекциите и самостоятелната подготовка на студентите и те да придобият практически поглед върху съответните въпроси, да добият умения по тълкуването и прилагането на закона.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Подготовка на студентите с действащото законодателство във връзка със семейно-правните отношения. Придобиват знания по основните институти на семейното право, съгласно тематичния план.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са изучили Обща теория на правото, Римско частно право, История на българската държава и и право, Конституционно право, Гражданско право – обща част и Администрация на правозащитните органи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I.УЧЕБНИЦИ

1.Меворах,Н.Семейно право,София 1962 г.

2.Ненова,Л.Семейно право на Република България, нова редакция М.Марков, София, 2010 г.

3.Тасев,Хр.Българското наследствено право,София1995 г.

4. М.Марков, Семейно и наследствено право, помагало, София, 2011г.

II.МОНОГРАФИИ

1.Венедиков,П.Въпроси на съпружеската имуществена общност,София 1994 г.

2.Венедиков,П.Запазена част в наследството,София 1998 г.

3.Гоцев,В.Имуществени отношения между съпрузите,София 1988 г.

4.Константинов,Д.Произходът на българското семейно право,София 1973 г.

5.Меворах,Н.За недействителния брак,София 1962 г.

6.Ненова,Л.Вината в българското семейно право,София 1983 г.

7.Ненова,Л.Разводът и децата.,София 1995 г.

8.Станева,А.Ограничаване и лишаване от родителски права,София 1990 г.

9.Станева,А.Представителни и попечителски функции на родителите,София 1992 г.

10.Цанкова,Ц.Промените в наследственото право,София 1994 г.

11.Цанкова,Ц.Наследяване по закон,София 1989 г.

12.Цанкова,Ц.Завещанието в българското наследствено право,София 1995 г.

13.Цанкова,Ц.Фактническото съпружеско съжителство и българското семейно право,София 2000 г.

14. Ц.Цанкова, М.Марков, А.Станева, В.Тодорова, Коментар на новия Семеен кодекс, 2009г.

Средства за оценяване:

Решаване на казус; тест.