LAWN513 Медицинско право

Анотация:

• Курсът по „Здравеопазване“ е предназначен за студенти от програма „Право“, които вече имат начални познания в областта на административното право, на защитата правата на човека, гражданското и облигационното право.

• Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия медицинска помощ и медицински услуги, да ги запознае със здравните органи и здравните заведения, а също и с правния режим на лечебните заведения. Поставя се акцент върху основните аспекти на администриране на здравеопазването.

• В рамките на курса студентите ще бъдат запознати и с проблематиката в отношенията лекар-пациент, вкл. с института на информираното съгласие, с гражданската отговорност на лекаря и лечебните заведения и развитието на съдебната практика в тази област.

• Наред с това на студентите ще бъде представена и перспективата на защита на правата на човека в медицинскоправни контекст през практиката на Европейския съд по правата на човека по въпросите на хората с увреждания, евтаназията, репродукцията, сурогатното майчинство и др.

• В тази рамка студентите ще обогатят своите познания и по правно-етични проблеми и ще развият своето критично мислене и активно отношение към проблемите в областта на здравеопазването.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Деяна Марчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия в областта на здравеопазването, вкл. медицинска помощ, здравни органи, здравни заведения, лечебни заведения, информирано съгласие, лекарска грешка;

• системата за управление на здравеопазването;

• основните видове лечебни заведения и правния режим за тяхното учредяване;

• аспектите на правоотношението лекар-пациент, информираното съгласие и отговорността на лекаря;

• практиката на ЕСПЧ по въпросите на асистираната репродукция, правата на хората с увреждания, сурогатното майчинство и др.

2) могат:

• правилно да употребяват основни понятия от Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и т.н.

• да се ориентират в нормативната уредба на здравеопазването, да откриват източници на правна уредба, да решават казуси;

• критично да анализират и самостоятелно да осмислят информацията в правната уредба на здравеопазването и съдебната практика;

• да дискутират и аргументират позиция по правно-етични проблеми в областта на здравеопазването.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по административно право

• Основни познания по защита правата на човека

• Основни познания по гражданско правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет, система и източници на медицинското право

2. Здравни органи

3. Здравни заведения

4. Лечебни заведения

5. Правоотношение лекар-пациент

6. Информирано съгласие

7. Гражданска отговорност на лекаря и на лечебните заведения.

8. Съдебна практика за лекарската грешка.

9. Медицинска намеса в дееспособността. Права на хората с психични увреждания.

10. Практика на ЕСПЧ за хората с увреждания.

11. Начало на човешкия живот. Асистирана репродукция.

12. Практика на ЕСПЧ по въпросите за асистираната репродукция и абортите.

13. Сурогатно майчинство. Практика на ЕСПЧ.

14. Медицинскоправни аспекти на смъртта. Евтаназия.Практика на ЕСПЧ.

15. Правен режим на генетичните изследвания. Клониране - правно-етични проблеми.

Литература по темите:

• Зиновиева, Д. Медицинско право, Сиела, 2016 г.

• Харис, Д. и др. „Право на Европейската конвенция по правата на човека“, Сиела, 2015.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

УСТЕН ИЗПИТ 20%