LAWN512 Правна защита на конкуренцията

Анотация:

Дисциплината е един от избираемите предмети, които трябва да усвоят студентите от специалност “Право”. С изучаването й се прави следващата крачка в овладяването на материалното гражданско и търговско право. Материята е свързана с другите дялове на търговското право – дружественото право и правото относно търговските сделки, а също така и с облигационното право.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Емилия Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения: в областта на гражданското право, както и основите на търговското право.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА I. Понятие за право на конкуренцията.

Понятие за конкуренция. Предмет на правото на конкуренцията. Предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията. Система и източници на правото на конкуренцията. Мястото на правото на конкуренцията в правната система. Развитие на правото на конкуренцията.

ТЕМА II. Приложно поле на ЗЗК.

Субекти на конкурентното право - действие на закона по отношение на лицата. Понятие за предприятие. Приложение на закона спрямо физическите лица. Териториално действие. Съотношение с други режими. Съотношение с правото на ЕС.

ТЕМА III. Определяне и оценка на съответния пазар.

Понятие за съответен пазар – продуктов и географски пазар. Определяне на съответния пазар. Определяне на пазарното положение на предприятията – анализ на структурата на пазара. Особени правила за някои отрасли.

ТЕМА IV. Комисия за защита на конкуренцията.

Статут на КЗК. Състав и устройство на Комисията. Изисквания към членовете на КЗК. Правомощия на КЗК по ЗЗК и други закони. Взаимоотношения на КЗК с други органи.

ТЕМА V. Общи правила за производството пред КЗК.

Характер на производството. Образуване на производството. Участници в производството. Провеждане на разследване и проучване. Разглеждане по същество. Прекратяване на производството. Решения на КЗК по същество. Определения.

ТЕМА VI. Действие на решенията на КЗК. Санкции при нарушаване на закона.

Видове решения, действие и изпълнение на решенията Видове нарушения на ЗЗК. Имуществени санкции на предприятия. Глоби на физически лица. Определяне на размера на санкциите и глобите. Освобождаване от отговорност и намаляване на отговорността. Гражданскоправна отговорност.

ТЕМА VII. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики. Освобождаване от забраната по чл.15 ЗЗК.

Фактически състав на забраната по чл.15 ЗЗК (чл.81 ДЕО): споразумения, решения и съгласувани практики; цел или резултат - предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията. Незначителността като освобождаващо основание. Примерното изброяване в чл.15 ЗЗК. Задължение за уведомяване, нищожност и други последици от нарушаването на забраната.

Индивидуално освобождаване – предпоставки, процедура, действие на решението. Контрол и отмяна. Групово освобождаване от забрана - същност, предпоставки, действие на решенията и на регламентите за групово освобождаване.

ТЕМА VІІІ. Забрана на злоупотребата с монополно и господстващо положение.

Понятие за монопол, монополно и господстващо положение. Еднолична и колективна доминация. Забрана на злоупотребите – субекти на забраната, понятие и видове злоупотреби. Последици от нарушаване на забраната.

ТЕМА ІХ. Контрол върху концентрация между предприятия.

Понятие за концентрация и за контрол върху предприятие. Изключения. Задължение за уведомяване – възникване и подаване на уведомления до КЗК и до ЕК. Критерии за оценка на концентрациите – критерии за допускане и особености на производството. Разрешаване на концентрацията – действие, изменение и отмяна на разрешението.

ТЕМА Х. Обща забрана за нелоялна конкуренция.

Деяние при осъществяване на стопанска дейност – субекти на забраната (предприятия и физически лица); осъществено с действие и бездействие. Противоречие с добросъвестната търговска практика – нарушения на нормативната уредба за осъществяване на съответната стопанска дейност; нарушаване на търговския обичай; нарушаване на добрите нрави. Ефективно или потенциално увреждане интересите на конкурентите. Форми на нелоялна конкуренция.

ТЕМА ХІ. Увреждане доброто име на конкурентите. Имитация

Увреждане на доброто име на конкурентите – два фактически състава: неверни и изопачаващи твърдения за конкуренти; нелоялно сравняване с конкуренти. Заблуждение относно съществени свойства и недостатъци на стоките – фактически състави. Имитация – фактически състави: използване на заблуждаващи белези; използване на фирма, марка или отличителен знак.

ТЕМА ХІІ. Нелоялно привличане на клиенти. Защита на производствени и търговски тайни.

Прекратяване или нарушаване на договори между клиенти и конкуренти. Използване на принуда и други противоправни способи. Нелоялни условия при продажба на изплащане. Предлагане или даване на безвъзмездни добавки към стоки или услуги. Обещаване на награди. Продажби по цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията на стоките.

Понятие за производствена или търговска тайна. Забрана за узнаване. Забрана за използване или разгласяване. Противоречие с добросъвестната търговска практика - примерното изброяване в закона. Съпоставка и отграничение между конкурентноправната защита и защитата чрез ноу-хау.

ТЕМА ХIІІ. Държавно регулиране на икономиката. Публични предприятия. Предприятия, на които е възложено извършване на услуги от обществен интерес.

Ограничаване на административното регулиране на икономиката (разрешителни и регистрационни режими). Последващ контрол. Особени правила за отделни сектори на икономиката. Публични предприятия. Предприятия със специални и изключителни права и предприятия, на които е възложено извършване на услуги от обществен интерес.

Литература по темите:

А)основна:

1. Николов, П., Р.Карлова, В.Антонова, Л.Йорданова, Д.Йорданова, К.Пангелов, Новата правна уредба за защита на конкуренцията, София, 2009г.

2. Марков, М., Ограничаване на конкуренцията, забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл.9 ЗЗК, С., 2000

3. Марков, М., Ограничаване на конкуренцията от държавата, държавно регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия, С., 2001

4. Рачев, Ф., Публично стопанско право, С., 2003

5. Славов, Д., Конкурентно право, С., 2017

Б) допълнителна:

1. Големинов, Ч., Правната защита на конкуренцията, С., 1992

2. Стоянов, Ив., Защита на конкуренцията и прилагане на антимонополното право, С., 1996

3. Стоянов, Ив., Коментар на Закона за защита на конкуренцията, С., 2000