LAWN504 Облигационно право

Анотация:

Облигационното право е един от дяловете на частното право и по-специално на гражданското право. Като учебна дисциплина то изучава правната уредба на отношенията между кредитор и длъжник, при които едно лице се задължава спрямо друго лице да даде, да извърши, или да не извърши нещо с оглед удовлетворяване на частноправния интерес на това лице. Това са едни от най-често срещаните отношения в ежедневието, които поради своя масов характер се нуждаят от специална правна регламентация. Основно място сред тях заемат договорните отношения. Облигационното право изучава, от една страна, всички общи постановки, касаещи договорите, а от друга страна - отделните видове договори на гражданския оборот – договор за покупко-продажба, замяна, дарение, продажба на наследство, наем, заем за послужване и заем за потребление, договор за изработка, договор за поръчка, договор за дружество, спогодба, ненаименовани договори. Наред с договорите, облигационното право изучава и извъндоговорните източници на облигационни отношения, като непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без поръчка.

Лекционният курс обхваща всички въпроси намерили израз в основните курсове по облигационно, договорно и деликтно право на западноевропейските страни и преди всичко на Германия, Франция и Англия. Той е обогатен с българска съдебна и арбитражна практика.

Курсът детайлно проследява утвърдените в българската облигационноправна наука понятия и становища, като в същото време взема под внимание и основните тенденции в развитието на облигационното право у нас и в други европейски държави. Като се базира на класическите постановки, курсът отчита и съвременните концепции и насоки в облигационноправната наука. Включени са и редица нови и актуални въпроси като договор за придобиване на частично право на ползване, неравноправни клаузи в договорите с потребителите, договор по Закона за обществените поръчки, договор за аутсорсинг, мениджърски договор и др.

Представянето на материала по облигационно право е съобразено с изискванията, интересите и потребностите на студентите по право.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Поля Голева-Панова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) Знания по: След завършване на курса студентите трябва да знаят и разбират основните и принципни постановки на договорите, свързани с тяхното сключване, изменение, прекратяване; същността и спецификите на отделните видове договори; въпросите на възникването, изпълнението и погасяването на задължения; въпросите и особеностите на неизпълнението на договорните задължения и неговите последици; материята на извъндоговорните източници на облигационни отношения - непозволеното увреждане, неоснователното обогатяване и водене на чужда работа без поръчка.

2) Умения по: Студентите трябва да са умеят да боравят сводобно със ЗЗД и другите действащи нормативни актове в областта на облигационното право като откриват приложимата и съотносима към определен въпрос правна уредба; да решават казуси; да анализират и тълкуват съответните правни норми; да правят съпоставки между отделните правни инстутути и фигури; да правят самостоятелно изследване като търсят, систематизират и представят във изготвените от тях курсови работи на различни становища и виждания в българската и чужда литература по облигационно право.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва успешно да са завършили курса по Гражданско право – обща част и Вещно право

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за облигационно право /ОП/

2. ОП и другите дялове на гражданското право. ОП и търговското право. ОП и трудовото право. ОП и осигурителното право. Какво специфицира ОП?

3. Източници на ОП като обективно право

4. Облигационно отношение –понятие, същност, елементи съдържание, възникване и прекратяване

5. Източници и класификация на източниците на ОО

6. Претенция, притезание, дълг и отговорност

7. Договор – понятие, правна същност, елементи на договора.Договор в договора. Отграничаване на договора от административния акт

8. Договорът в ОП и в другите отрасли на правото – търговско, трудово, наказателнопроцесуално, административно

9. Видове договори на ОП

10. Договорна свобода – същност и нейните ограничения

11. Сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договор

12. Принуда за сключване на договора

12. Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки

13. Форма на договора, видове и значение на формата

14. Преддоговорни отношения и culpa in contrahendo

15. Предварителен договор

16. Правно действие на договора.Договор в полза на трето лице

17. Специални правила за договорите с потребителите

18. Понятие за престация и видове престации

19. Определяне на престациите. Неравноправни клаузи в договорите с потребителите

20. Родово и индивидуално определена престация

21. Парична престация

22. Престация за лихва

23. Изменение на страните по облигационното отношение – промяна на кредитора – цесия

24. Изменение на страните по облигационното отношение – промяна на длъжника

25. Изпълнение – понятие, правна същност

26. Време и място на изпълнението

27. Активен и пасивен субект на изпълнението

28. Частичното изпълнение и за поредността на изпълнението при няколко задължения

29. Погасяване на задълженията – понятие, видове, обща характеристика

30. Даване вместо изпълнение (datio in solutum)

31. Прихващане на насрещни задължения (компенсация)

32. Подновяване, опрощаване, сливане

33. Прекратяване, отказ и отмяна на договора

34. Неизпълнение – понятие, форми, причини и последици. Принципи на правната уредба на неизпълнението

35. Обективна невъзможност за изпълнение на задължението

36. Виновна невъзможност за изпълнение на задължението

37. Компенсация на вини

38. Забавено изпълнение

39. Лошо изпълнение

40. Забава на кредитора. Паралел между забава на кредитора и компенсацията на вини

41. Разваляне на двустранни договори –общи положения Предпоставки на развалянето на договори

42. Действие на развалянето на договори. Недопустимост на развалянето

43. Понятие за вреда. Видове вреди. Причинна връзка между неизпълнението и вредите

44. Задължението за обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението

45. Правна същност, предпоставки и съдържание на договорната отговорност. Освобождаване от договорна отговорност

46. Неустойка

47. Задатък

48. Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор

49. Специално право на задържане

50. Суброгация

51. Солидарни задължения – възникване, същност, външни и вътрешни отношения

52. Обезпечения на вземанията – общи положения. Видове обезпечения

53. Упражняване на правата на длъжника от кредитора му

54. Отменителен иск

55. Поръчителство

56. Общи положения на реалните обезпечения

57. Ипотека

58. Залог

59. Общи положения на прехвърлителните договори

60. Договор за продажба – обща характеристика, отграничение от сходни договори

61. Задължения на продавача

62. Неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост и последиците от това

63. Отговорност на продавача за лошо изпълнение и последиците от това

64. Цената и нейното определяне. Задължения на купувача и последици от неизпълнението им.

65. Особени видове продажби - покупко-продажба на изплащане; договор за периодични доставки; договор за продажба сключен извън търговския обект; продажба с опитване; продажба от разстояние

66. Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

67. Продажба на наследство

68. Договор за замяна

69. Договор за дарение – понятие, обща характеристика, действие

70. Видове дарение. Дарение и спонсорство.Отмяна на дарение. Тежест при дарението

71. Договор за наем – обща характеристика

72. Задължения на наемодателя и последици от неизпълнението им

73. Задължения на наемателя и последици от неизпълнението им

74. Пренаемане. Прекратяване на договора

75. Специални правила на наема на имоти, които са държавна или общинска собственост

76. Договор за аренда. Специфика на арендата в земеделието

77. Договор за придобиване на частично право на ползване (тайм шеринг)

78. Заем за потребление

79. Заем за послужване

80. Договор за извършване на дейност. Договор за услуги

81. Договор за аутсорсинг

82. Договор за изработка – общи положения и задължения на страните по договора. Проблемът за риска. Прекратяване на договора

83. Договор за поръчка

84. Договор за възлагане на управление (менъджерски договор)

85. Договор за влог

86. Договор за дружество – обща характеристика. Разграничение между гражданско и търговско дружество

Вътрешни отношения между съдружниците при договора за дружество

87. Управление и представителство при договора за дружество

88. Спогодба – материалноправни и процесуалноправни въпроси

89. Водене на чужда работа без поръчка – общи положения и видове. Оправдано водене на чужда работа без поръчка. Неоправдано водене на чужда работа без поръчка

90. Престационна кондикция

91. Непрестационна кондикция

92. Непозволено увреждане – правна уредба, терминология, генерална клауза, вина и гаранционен фонд

93. Непозволеното увреждане като фактически състав

94.Деяние и противоправност. Основания, изключващи противоправността

95. Вина и деликтоспособност

96. Деликтна отговорност – същност, функции, субекти.Договорна и деликтна отговорност. Деликтна и наказателна отговорност

97. Неизбежна отбрана и крайна необходимост

98. Граници на отговорността – причинната връзка. Съпричиняване на вреди от пострадалия

99. Отговорност за вреди, причинени от недееспособни

100. Отговорност на възложителя на работа за вреди, причинени от изпълнителя

101. Отговорност за вреди, причинени от вещи

102. Отговорност на държавата и общините за вреди

103. Отговорност за вреди, причинени от дефект на стоки

104. Отговорност за вреди, причинени на околната среда

105. Отговорност за вреди, причинени при упражняване на определени дейности

106. Съпричиняване на вреди от неколцина

107. Обезщетяване на имуществени вреди при деликт

108. Обезщетение на неимуществени вреди при деликт

109. Граждански иск в наказателния процес – адхезионен процес. Проблемът за колизията на правната уредба на наказателния и гражданския процес

Литература по темите:

1. Апостолов, И. Облигационно право. Общо учение за облигацията. Част първа, 1947, С.

2. Апостолов, И. Основания на договорната отговорност, 1941, С.

3. Василев, Б. Облигационно право. Специална част. Отделни видове договори, 1994, С.

4. Венедиков, П. Ипотеки, залог и привилегии. Систематичен курс, 1938, С.

5. Берон, В. Курс по българско гражданско право. Облигационно право. Отделни договори, 1943, С.

6. Василев, Л. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения. Втора част.

1958, С.

7. Голева, П. Съпричиняване на вреди от пострадалия при непозволено увреждане, 1989, С.

8. Голева, П. Обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия, 1991, С.

9. Голева, П. Облигационно право.Шесто допълнено и преработено издание, Издателство “Нова звезда” 2015 г., София.

10. Голева и колектив "Неизпълнение на договори" "Труд и право, 2015, София

11. Голева, П. Деликтно право. Трето издание. "Нова звезда", 2015 г.

12. Големинов, Ч. Неоснователното обогатяване според българското облигационно право, 1978, С.

13. Големинов, Ч. Гражданскоправни източници на задължения, 1999, С.

14. Големинов, Ч. Отговорност за непозволено увреждане, 1999, С.

15. Гоцев, В. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани, 1989, С.

16. Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение, 1958, С.

17. Кожухаров, А. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, 1965, С.

18. Петров, В. Обезщетението на неимуществени вреди при договорната отговорност, 1992, С.

19. Рачев, А. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение, 1967, С.

20. Пеков, Й. Имуществена отговорност на родителите за вредоносните деяния на децата, 1972, Сукарева, Зл. Извъндоговорни облигационни задължения, 1997, С.

21. Рачев, А. Предварителни договори, 1961, С.

22. Станева, А. Отговорност за вреди, причинени от деца и неспособни, 1991, С.

23. Тасев, С. Отговорност за вреди, причинени от вещи, 1995, С.

Средства за оценяване:

казуси, тестове, развиване на въпроси, устно изложение на становища по актуални дела