LAWN506 Данъчно право

Анотация:

Студентите ще се запознаят с правното регламентиране на данъците. Във връзка с присъединяването на Р България към страните от Европейската общност настъпиха съществени промени във вътрешното данъчно законодателство. Директивите на ЕО са транспонирани във вътрешното данъчно законодателство, регламентите се прилагат пряко, а съществено значение имат и решенията на съда в Люксембург. Това ще подпомогне реализирането на студентите като консултанти на български и чуждестранните лица, задължени за внасяне на данъци. Тези знания ще са им полезни и като юрисконсулти, адвокати и лица упражняващи собствен бизнес. Особенно ще са им необходими като съдии, прокурори и следователи.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Емилия Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След изучаването на данъчното право студентите ще са придобили знания и умения за работа като: съдии в процеса на административното обжалване; адвокати при защита правата на данъкоплатците; органи по приходите - при определяне данъчните задължения на данъчните субекти; юристи и специалисти в приходната и финансовата администрации.


Предварителни изисквания:
Данъчното право е комплексно право и с оглед на неговото по-лесно усвояване то следва да бъде изучавано от студентите след изучаването на административно право и процес; финансово право; търговско право; облигационно право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ДАНЪЧНО ПРАВО

2011 / 12 г.

1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли.

2. Теории за развитието на данъка. Видове.

3. Правна характеристика на данъците. Елементи на данъка. Видове данъци.

4. Принципи на данъчното облагане. Данъчна система.

5. Данъчна политика. Сравнение на данъчните вземания с други публични вземания.

6. Източници на данъчното право. Обща характеристика. Видове източници. Източници на общностното право.

7. Данъчни правни норми. Същност, структура и видове. Материални и процесуални данъчни правни норми.

8. Тълкуване на данъчните правни норми. Попълване на непълноти в данъчните закони.

9. Действие на данъчните правни норми по време, място и по отношение на лицата.

10. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Видове. Юридически факти и фактически състави в данъчното право.

11. Данъчна правосубектност. Приходни администрации – видове. Национална агенция за приходите - структура и компетентност.

12. Данъчни субекти и данъчно задължени лица. Видове. Основни права и задължения.

13. Усложнения в субектния състав на данъчните правоотношения. Представителство. Правоприемство.

14. Отговорност за чужд данъчен дълг. Лица задължени да удържат и внасят данъци. Солидарно отговорни лица. Отговорни трети лица.

15. Заобикаляне на данъчния закон. Свързани лица.

Специална част

16. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Данъчна оценка. Деклариране на имота. Размер и внасяне на данъка.

17. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Деклариране и оценка на имуществото. Освобождаване от данък. Размер и внасяне на данъка.

18. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Деклариране. Освобождаване от данък. Размер и внасяне на данъка.

19. Правен режим на данъка върху превозните средства. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Деклариране. Освобождаване от данък. Размер и внасяне на данъка.

20. Годишен патентен данък. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Размер на данъка. Деклариране и внасяне на дължим данък.

21. Правен режим на данъците върху доходите на физическите лица. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Източници и придобиване на доходи. Облагаеми и необлагаеми доходи. Данъчни основи. Годишно данъчно деклариране. Размер и внасяне на данъка.

22. Облагане на доходи от трудови правоотношения. Данъчно задължени лица. Данъчна основа. Данъчни облекчения. Авансово внасяне на данъка. Задължения за работодателя. Подаване на годишна данъчна декларация. Срок и място на внасяне на данъка.

23. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. Облагаем доход. Годишна данъчна основа. Авансов данък. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.

24. Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци. Облагане на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Облагане на доходи от прехвърляне на права или имущество. Данъчна основа. Авансово внасяне на данъка. Деклариране на дохода. Срокове и място на внасяне на данъка.

25. Правен режим на окончателните данъци установени в ЗДДФЛ. Окончателен данък за доходи на чуждестранни лица. Окончателен данък за доходи на местни физически лица.

26. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Деклариране и внасяне на дължим данък.

27. Облагане на данъчната печалба с корпоративен данък. Данъчен финансов резултат. Авансови вноски. Деклариране и внасяне на авансов данък.

28. ЗКПО. Данък върху разходите. Обекти на облагане. Данъчно задължени лица. Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка.

29. ЗКПО. Данък удържан при източника. Обекти на облагане. Данъчна основа. Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка.

30. ЗКПО. Алтернативни данъци. Данък вдърху хазартната дейност. Данък върху приходите на бюджетните предприятия. Данък върху дейността от опериране на кораби.

31. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Права и задължения.

32. ЗАДС. Акцизни стоки. Възникване на задължение за плащане на акциз. Определяне на задължението за акциз. Деклариране и внасяне на акциза.

33. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Нормативна основа. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Обект на облагане.

34. ЗДДС. Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение. Начисляване и внасяне на данъка.

35. ЗДДС. Облагане на вътреобщностните доставки. Облагане на вътреобщностното придобиване. Специален ред на облагане.

36. Отговорност за неспазване на данъчното законодателство. Видове.

37. Международно двойно данъчно облагане. Облагане в рамките на Европейския съюз.

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА :

Петко Стоянов, Данъчно право, 1994 г.

Георги Петканов, Данъчен процес, 1996 г.

Любен Караниколов, Данъчен облагателен акт, 1995 г.

Ганета Минкова, Данъчно право, кн. 1 и кн. 2, 1997 г.

Бисер Славков, Данъчна система и данъчен контрол в РБългария, 1998 г.

Веселин Христофоров, Данъчно право, 1949 г.

Страшимир Кучев, Данъчен ревизионен акт, съставен при редовна отчетност, кн. 1, 2000 г.

Страшимир Кучев, Данъчно изпълнително право, изпълнение на публичните вземания, 2000 г.

Страшимир Кучев, Данъчно право, 1997 г.

Красимир Ангарски, Теория и практика на данъците, 1992 г.

Красимир Ангарски, Държавни и местни тарифни такси. Теория и практика, 1996 г.

Величко Адамов, Обща теория на данъка, 1995 г.

Иван Стоянов, Данъчно право, специална част, 2003 г.

Иван Стоянов, Юридически факти в данъчното право, 2011 г.

Иван Стоянов, Данъчно право, Обща част – данъчен процес, 2007 г.

Стоян Гешев, Иван Стоянов, Данъчна система на България, 2010 г.

Любка Ценова, Актуални правни аспекти на акцизите, 2010 г.

Сашо Пенов, Правен режим на корпоративното подоходно облагане, 2000 г.

Сашо Пенов, Правото на Европейския съюз и преките данъци в държавите членки, 2011г.