LAWN502 Наследствено право

Анотация:

Учебната дисциплина ‘Наследствено право’ е задължителна за студентите от НБУ.Хорариумът е съобразен с Държавните изисквания за специалността ‘право’.Състои се от лекции и упражнения.

Учебната дисциплина обхваща материята на наследственото право.Темите следват институтите на наследственото право по Закона за наследството.Освен общите положения,отнасящи се до този дял на гражданското право,лекционният курс разглежда основните понятия на наследственото правоприемство.Разглежда се материята на наследяването по закон,наследяването по завещание,придобиване на наследство и делба на наследство.Разглеждат се допълнителните наследствени права и особените правила на наследяването,свързани с особения обект на правоприемство - реституираните имоти,авторските права,търговските предприятия и др.

Семинарните занятия се провеждат в обсъждане и решаване на казуси,чиято цел е да се затвърдят и проверят знанията от лекционния курс и самостоятелната подготовка на студентите,да добият практически умения по тълкуването и прилагането на закона.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

Студентите са запознати с действащото законодателство във връзка с наследствено-правните отношения. Добиват знания по основните институти на наследственото право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са изучили Обща теория на правото, Римско частно право, История на българската държава и и право, Конституционно право, Гражданско право – обща част и Администрация на правозащитните органи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВЪВЕДЕНИЕ В НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО

1.Понятие и предмет.Наследствено правоотношение.

2.Наследствено право и право на наследяване.

3.Нормативна уредба.Развитие.

4.Принципи.

ОСНОВНИ НАСЛЕДСТВЕНИ ТЕРМИНИ

1.Наследяване

2.Наследство.Откриване на наследство.

3.Наследодател.Наследник.Недостойнство за наследяване.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН

1.Кръг и ред на наследниците по закон.

2.Наследяване по право на заместване.

3.Размер на наследствените дялове.

4.Особености в наследственоправно положение на преживелия съпруг.

5.Особени правила при наследяването по закон.

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ

1.Понятие.Обща характеристика на завещанието.Видове завещания.

2.Активна и пасивна завещателна дееспособност.

3.Саморъчно завещание.

4.Нотариално завещание.

5.Задължително и незадължително съдържание на завещанието.

6.Разполагаема и запазена част от наследството.

7.Отменяне на завещанието.

8.Нищожност и унищожаемост на завещанието.

ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

1.Системи на придобиване.

2.Приемане на наследството.

3.Приемане на наследството по опис.

4.Отказ от наследство.

5.Наследствена трансмисия.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ И МЕЖДУ ТЯХ И ТРЕТИ ЛИЦА

1.Отношения между сънаследниците.Наследствена общност.

2.Отношения с третите лица.Отговорност за задълженията.

ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО

1.Основни положения.Видове.Действия.

2.Доброволна делба.

3.Делба,извършена приживе от наследодателя,делба-дарение и делба-завещание.

Литература по темите:

I.УЧЕБНИЦИ

1.Меворах,Н.Семейно право,София 1962 г.

2.Ненова,Л.Семейно право на Република България,София,1994 г.

3.Тасев,Хр.Българското наследствено право,София1995 г.

II.МОНОГРАФИИ

1.Венедиков,П.Въпроси на съпружеската имуществена общност,София 1994 г.

2.Венедиков,П.Запазена част в наследството,София 1998 г.

3.Гоцев,В.Имуществени отношения между съпрузите,София 1988 г.

4.Константинов,Д.Произходът на българското семейно право,София 1973 г.

5.Меворах,Н.За недействителния брак,София 1962 г.

6.Ненова,Л.Вината в българското семейно право,София 1983 г.

7.Ненова,Л.Разводът и децата.,София 1995 г.

8.Станева,А.Ограничаване и лишаване от родителски права,София 1990 г.

9.Станева,А.Представителни и попечителски функции на родителите,София 1992 г.

10.Цанкова,Ц.Промените в наследственото право,София 1994 г.

11.Цанкова,Ц.Наследяване по закон,София 1989 г.

12.Цанкова,Ц.Завещанието в българското наследствено право,София 1995 г.

13.Цанкова,Ц.Фактническото съпружеско съжителство и българското семейно право,София 2000 г.